Art. 6. - Pożyczki premiowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.33.210

| Akt obowiązujący
Wersja od: 14 kwietnia 1939 r.
Art.  6.
1.
Sprzedaż na raty obligacyj pożyczek premiowych może być dokonywana tylko na warunkach, które ustali w drodze rozporządzenia Minister Skarbu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, i tylko przez te instytucje i przedsiębiorstwa bankowe, wymienione w art. 5, które uzyskają na taką sprzedaż szczególne zezwolenie Ministra Skarbu. Zezwolenie to może być w każdej chwili cofnięte. Minister Skarbu decyduje w tych przypadkach według swobodnego uznania.
2.
Minister Skarbu ustalać będzie w drodze zarządzeń granicę największych korzyści majątkowych, jakie wolno będzie sprzedającym wymawiać sobie w umowach sprzedaży.
3.
Naruszenie ustalonych warunków sprzedaży na raty będzie traktowane na równi ze sprzedażą papierów premiowych bez zezwolenia.