Rozdział 10 - Przetwarzanie i ochrona danych - Powszechne ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.45.391

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2005 r.

Rozdział  10

Przetwarzanie i ochrona danych

1.
Fundusz jest uprawniony do uzyskiwania i przetwarzania danych osobowych osób ubezpieczonych w celu:
1)
stwierdzenia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego;
2)
wystawienia dokumentów uprawniających do korzystania ze świadczeń finansowanych przez Fundusz;
3)
stwierdzenia obowiązku płacenia składki i ustalenia kwoty składki;
4)
kontroli rodzaju, zakresu i przyczyny udzielanych świadczeń;
5)
rozliczenia ze świadczeniodawcami;
6)
rozliczenia z innymi instytucjami lub osobami w zakresie ich zobowiązań wobec Funduszu;
7)
kontroli przestrzegania zasad legalności, gospodarności, rzetelności i celowości finansowania udzielanych świadczeń zdrowotnych;
8)
monitorowania stanu zdrowia i zapotrzebowania ubezpieczonych na świadczenia zdrowotne oraz leki i wyroby medyczne.
1a. 104
 Fundusz jest uprawniony do uzyskiwania i przetwarzania danych osobowych osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o koordynacji w celu:
1)
potwierdzenia uprawnień do świadczeń zdrowotnych;
2)
rozliczania kosztów świadczeń zdrowotnych udzielonych osobom uprawnionym na podstawie przepisów o koordynacji;
3)
rozliczania z innymi instytucjami lub osobami w zakresie ponoszonych przez świadczeniodawców i Fundusz kosztów świadczeń zdrowotnych;
4)
kontroli rodzaju, zakresu i przyczyny udzielanych świadczeń;
5)
kontroli przestrzegania zasad legalności, gospodarności, rzetelności i celowości finansowania udzielanych świadczeń zdrowotnych.
1b. 105
 Minister właściwy do spraw zdrowia jest uprawniony do uzyskiwania i przetwarzania danych osobowych:
1)
osób ubezpieczonych w celu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4-8;
2)
osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o koordynacji w celu określonym w ust. 1a pkt 2 i 3.
2. 106
 Dla realizacji zadań, o których mowa w ust. 1-1b, minister właściwy do spraw zdrowia i Fundusz mają prawo do przetwarzania następujących danych:
1)
nazwisko i imię (imiona);
2)
nazwisko rodowe;
3)
data urodzenia;
4)
płeć;
5)
obywatelstwo;
6)
narodowość;
7)
stan cywilny;
8)
numer identyfikacyjny PESEL;
9)
numer NIP - w przypadku osób, którym nadano ten numer;
10)
seria i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość - w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL lub numeru NIP;
11)
adres zamieszkania;
12)
adres czasowego miejsca pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli dana osoba nie ma na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania;
13)
numer ubezpieczenia;
14)
stopień pokrewieństwa z opłacającym składkę;
15)
stopień niepełnosprawności - w przypadku członka rodziny;
16)
rodzaj uprawnień oraz numer i termin ważności dokumentu potwierdzającego uprawnienia osób, o których mowa w art. 65 ust. 1 i art. 66 ust. 1, a także osób posiadających na podstawie odrębnych przepisów szersze uprawnienia do świadczeń zdrowotnych lub produktów leczniczych niż wynikające z ustawy;
17)
dotyczące udzielonych świadczeń zdrowotnych, w zakresie określonym w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 143 ust. 1 pkt 1;
18)
przyczyny udzielonych świadczeń zdrowotnych;
19)
nazwa instytucji właściwej osoby uprawnionej do świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o koordynacji.
3.
Świadczeniodawcy działający w ramach umów z Funduszem obowiązani są do gromadzenia i przekazywania Funduszowi danych dotyczących udzielanych świadczeń zdrowotnych.
4.
Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, osoby spośród wymienionych w art. 9 ust. 1 pkt 2-8, wobec których z uwagi na konieczność zapewnienia form i metod realizacji zadań stanowiących tajemnicę państwową stosuje się odrębny tryb przetwarzania danych, o których mowa w ust. 2. Rozporządzenie powinno w szczególności określać dane osobowe, które będą przetwarzane, sposób ich przetwarzania oraz podmiot uprawniony do ich gromadzenia i przetwarzania.
1.
Apteki są obowiązane udostępniać do kontroli na żądanie Funduszu do wglądu recepty i przekazywać niezbędne dane, o których mowa w art. 143 ust. 2.
2.
Świadczeniodawcy działający w ramach umów z Funduszem obowiązani są do gromadzenia i przekazywania Funduszowi danych, o których mowa w art. 143 ust. 1 pkt 1.
3.
Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Aptekarskiej, określi, w drodze rozporządzenia, tryb udostępniania Funduszowi do kontroli recept zrealizowanych przez ubezpieczonych i związanych z tym informacji, uwzględniając potrzebę ochrony danych osobowych.
1.
Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Prezesa Funduszu, określi, w drodze rozporządzenia:
1)
zakres niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowy sposób rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania Funduszowi, wojewodom i sejmikom województw, w tym także rodzaje wykorzystywanych nośników informacji oraz wzory dokumentów,
2)
zakres niezbędnych informacji gromadzonych w systemie informatycznym Funduszu oraz wzory i sposób przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia sprawozdań okresowych, a także wzory i sposób przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, wojewodom i sejmikom województw zbiorczych informacji dotyczących świadczeń zdrowotnych udzielonych ubezpieczonym

- biorąc pod uwagę zakres zadań wykonywanych przez te podmioty.

2.
Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Prezesa Funduszu oraz Naczelnej Rady Aptekarskiej, określi, w drodze rozporządzenia, zakres niezbędnych informacji gromadzonych i przekazywanych przez apteki Funduszowi i ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, uwzględniając zakres zadań wykonywanych przez te podmioty.

Minister właściwy do spraw zdrowia gromadzi i przetwarza dane z ubezpieczenia zdrowotnego w zakresie niezbędnym do realizacji zadań wynikających z ustawy.

Fundusz na żądanie ubezpieczonego informuje go o udzielonych mu świadczeniach zdrowotnych oraz ich kosztach.

104 Art. 141 ust. 1a dodany przez art. 1 pkt 18 lit. a) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U.04.93.892) zmieniającej nin. ustawę z dniem uzyskania przez Rzeczposopolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.
105 Art. 141 ust. 1b dodany przez art. 1 pkt 18 lit. a) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U.04.93.892) zmieniającej nin. ustawę z dniem uzyskania przez Rzeczposopolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.
106 Art. 141 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 18 lit. b) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U.04.93.892) zmieniającej nin. ustawę z dniem uzyskania przez Rzeczposopolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.