Art. 98. - Powszechne ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.45.391

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2005 r.
Art.  98.

Umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.