Art. 43. - Powszechne ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.45.391

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2005 r.
Art.  43.
1.
W skład Zarządu Funduszu wchodzą:
1)
Prezes Funduszu;
2)
trzech zastępców Prezesa - zastępca Prezesa do spraw medycznych, zastępca Prezesa do spraw finansowych i zastępca Prezesa do spraw służb mundurowych.
2.
Zastępcą Prezesa do spraw medycznych jest lekarz.
3.
Zastępców Prezesa powołuje i odwołuje Rada Funduszu, na wniosek Prezesa Funduszu, i ustala ich wynagrodzenie.
4.
Wniosek dotyczący powołania zastępców Prezesa Prezes Funduszu przedstawia Radzie Funduszu po uzgodnieniu z:
1)
ministrem właściwym do spraw zdrowia - w przypadku zastępcy Prezesa do spraw medycznych;
2)
ministrem właściwym do spraw finansów publicznych - w przypadku zastępcy Prezesa do spraw finansowych;
3)
Ministrem Obrony Narodowej, Ministrem Sprawiedliwości i ministrem właściwym do spraw wewnętrznych - w przypadku zastępcy Prezesa do spraw służb mundurowych.
5.
Do zadań Zarządu należy w szczególności:
1)
kierowanie działalnością Funduszu w zakresie niezastrzeżonym dla Prezesa Funduszu;
2)
bieżące zarządzanie funduszami i mieniem Funduszu;
3)
prowadzenie gospodarki finansowej Funduszu;
4)
wykonywanie uchwał Rady Funduszu;
5)
sporządzanie rocznych planów finansowych Funduszu i sprawozdań finansowych oraz przedkładanie ich ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych;
6)
sporządzanie projektu Krajowego Planu Zabezpieczenia Świadczeń Zdrowotnych i sprawozdań z jego wykonania oraz przedkładanie ich, w terminie 7 dni od dnia przyjęcia przez Radę Funduszu, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia;
7)
realizacja rocznego planu finansowego i planu pracy Funduszu;
8)
sporządzanie projektów planu pracy Funduszu i rocznych sprawozdań z działalności Funduszu i przedkładanie ich, w terminie 7 dni od dnia przyjęcia przez Radę Funduszu, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia;
9)
negocjowanie umów ze świadczeniodawcami, ich zawieranie i rozliczanie oraz kontrola wykonywania;
10)
podejmowanie decyzji w sprawach określonych w ustawie;
11)
nadzorowanie działalności oddziałów wojewódzkich Funduszu;
12)
przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia uchwał Zarządu i Rady Funduszu, w terminie 7 dni od dnia ich uchwalenia;
13)
przygotowanie i przedstawianie Radzie Funduszu corocznych prognoz przychodów i kosztów;
14)
przedstawianie Radzie Funduszu innych informacji o pracy Funduszu - w formie, zakresie i terminach określonych przez Radę Funduszu;
15)
przedstawianie Radzie Funduszu propozycji w sprawie ustalenia i zmian systemu wynagradzania pracowników Funduszu.
6.
Szczegółowe zakresy obowiązków zastępców Prezesa do spraw:
1)
finansowych - w zakresie gospodarki finansowej,
2)
medycznych - w zakresie zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych i monitorowania ich realizacji,
3)
służb mundurowych - w zakresie zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych dla służb mundurowych

- określa statut Funduszu.

7.
Do zakresu obowiązków zastępcy Prezesa do spraw służb mundurowych należy w szczególności:
1)
nadzorowanie i koordynowanie działań komórek organizacyjnych do spraw służb mundurowych;
2)
koordynacja współpracy z Ministrem Obrony Narodowej, Ministrem Sprawiedliwości i ministrem właściwym do spraw wewnętrznych;
3)
nadzór nad realizacją planu zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych w zakresie dotyczącym służb mundurowych.
8.
Zarząd Funduszu może udzielić dyrektorom oddziałów wojewódzkich Funduszu i innym pracownikom Funduszu pełnomocnictw do dokonywania określonych czynności prawnych oraz upoważnień do dokonywania określonych czynności faktycznych.
9.
Członkowie Zarządu i pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie członkami Rady Funduszu, świadczeniodawcami współpracującymi z Funduszem, właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli z Funduszem umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych, członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego, a także członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy o działalności ubezpieczeniowej.