Art. 38. - Powszechne ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.45.391

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2005 r.
Art.  38.
1.
W skład Funduszu wchodzą:
1)
centrala Funduszu;
2)
oddziały wojewódzkie Funduszu.
2.
Oddziałem wojewódzkim Funduszu kieruje dyrektor. Do kompetencji dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu należą sprawy określone w ustawie oraz statucie.
3.
Oddziały wojewódzkie Funduszu tworzone są zgodnie z podziałem terytorialnym państwa. W oddziałach wojewódzkich mogą być tworzone placówki terenowe na zasadach wynikających ze statutu Funduszu.
4.
Techniczno-organizacyjną obsługę organów Funduszu sprawuje centrala Funduszu.
5.
W jednostce organizacyjnej Funduszu, o której mowa w ust. 1 pkt 1, tworzy się komórkę organizacyjną do spraw służb mundurowych.
6.
W jednostkach organizacyjnych Funduszu, o których mowa w ust. 1 pkt 2, tworzy się komórki organizacyjne do spraw służb mundurowych.
7.
Kierowników komórek organizacyjnych, o których mowa w ust. 5 i 6, powołują na wspólny wniosek Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości i ministra właściwego do spraw wewnętrznych:
1)
w centrali Funduszu - Prezes Funduszu,
2)
w oddziałach wojewódzkich Funduszu - dyrektor właściwego oddziału wojewódzkiego

- z zastrzeżeniem ust. 9.

8.
Prezes Funduszu występuje do Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości i ministra właściwego do spraw wewnętrznych o przedstawienie wniosku, o którym mowa w ust. 7. Wniosek powinien być przedstawiony w terminie do 30 dni.
9.
W przypadku nieprzedstawienia w terminie wniosku, o którym mowa w ust. 7, kierowników komórek organizacyjnych, o których mowa w ust. 5 i 6, powołują odpowiednio:
1)
w centrali Funduszu - Prezes Funduszu;
2)
w oddziałach wojewódzkich Funduszu - dyrektor właściwego oddziału wojewódzkiego.