Art. 182. - Powszechne ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.45.391

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2005 r.
Art.  182. 

W ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25, z późn. zm.13)) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 36:
a)
w ust. 1 w pkt 8 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

"9) wymierzania i pobierania składek na ubezpieczenie zdrowotne, z zastrzeżeniem ust. 1a.",

b)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Decyzje, o których mowa w ust. 1 pkt 9, Prezes Kasy wydaje w sprawach spornych.";

2)
w art. 79 w ust. 2 wyrazy "przez Kasy Chorych" zastępuje się wyrazami "przez Narodowy Fundusz Zdrowia".