Art. 159. - Powszechne ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.45.391

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2005 r.
Art.  159.
1.
Kontrolujący jest upoważniony do swobodnego poruszania się po terenie jednostki kontrolowanej.
2.
Kontrolujący podlega przepisom o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz przepisom o postępowaniu z materiałami i dokumentami ustawowo chronionymi obowiązującym w jednostce kontrolowanej.
3.
Kierownik jednostki kontrolowanej zapewnia kontrolującemu warunki i środki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli. Dotyczy to w szczególności:
1)
niezwłocznego przedstawienia kontrolującemu dokumentów i materiałów;
2)
terminowego udzielania wyjaśnień przez pracowników;
3)
udostępnienia urządzeń technicznych na koszt jednostki kontrolowanej.