Art. 138. - Powszechne ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.45.391

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2005 r.
Art.  138.
1.
Zatwierdzony zysk netto za dany rok obrotowy przeznacza się w szczególności na:
1)
pokrycie strat z lat ubiegłych lub
2)
fundusz zapasowy Funduszu.
2.
O przeznaczeniu zysku decyduje Rada Funduszu, w drodze uchwały, z uwzględnieniem pierwszeństwa pokrycia strat z lat ubiegłych.