Art. 110. - Powszechne ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.45.391

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2005 r.
Art.  110.
1.
Fundusz może dokonać zmiany krajowego planu w trakcie roku, którego ten plan dotyczy:
1)
w przypadku gdy jest to uzasadnione potrzebami zdrowotnymi osób ubezpieczonych, których nie można było przewidzieć w chwili przyjmowania i zatwierdzania planu;
2)
w związku z innymi niż prognozowano wpływami do Funduszu.
2.
Każda zmiana krajowego planu musi odpowiadać zasadom określonym w art. 108 ust. 2.