Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.27.124

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 kwietnia 1993 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 23 lutego 1993 r.
w sprawie powoływania dyspaszerów oraz postępowania dyspaszerskiego.

Na podstawie art. 228 § 4 ustawy z dnia 1 grudnia 1961 r. - Kodeks morski (Dz. U. z 1986 r. Nr 22, poz. 112, z 1989 r. Nr 35, poz. 192 i z 1991 r. Nr 16, poz. 73) zarządza się, co następuje:
§  1. Czynności dyspaszerskie przewidziane w art. 228 § 1 i 2 Kodeksu morskiego mogą być wykonywane przez osobę, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu i jest wpisana na listę dyspaszerów.
§  2. Na dyspaszera może być powołana osoba, która:
1) posiada obywatelstwo polskie oraz stałe miejsce zamieszkania w Polsce,
2) korzysta w pełni z praw publicznych,
3) ma pełną zdolność do czynności prawnych,
4) posiada nieskazitelną opinię i daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków dyspaszera,
5) posiada wyższe wykształcenie prawnicze, ekonomiczne lub dyplom kapitana żeglugi wielkiej, biegłą znajomość języka angielskiego oraz praktyczną znajomość prawa morskiego i zwyczajów międzynarodowego obrotu morskiego,
6) wykaże się co najmniej 5-letnią praktyką w zakresie opracowywania spraw związanych z awariami morskimi,
7) złoży egzamin ze znajomości zagadnień praktyki dyspaszerskiej.
§  3.
1. Dyspaszerów powołuje Prezes Krajowej Izby Gospodarczej w porozumieniu z Ministrem Transportu i Gospodarki Morskiej na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu złożonego przed komisją egzaminacyjną.
2. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą przedstawiciele Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, Ministra Finansów, Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej oraz 2 dyspaszerów z listy.
§  4. Osoba powołana na dyspaszera składa przed Prezesem Krajowej Izby Gospodarczej przyrzeczenie następującej treści: "Przyrzekam uroczyście wykonywać czynności dyspaszerskie według mojej najlepszej wiedzy i woli, uwzględniając w sposób bezstronny interesy wszystkich uczestników awarii wspólnej".
§  5.
1. Wpis na listę dyspaszerów następuje z urzędu na podstawie aktu powołania i po złożeniu przez dyspaszera przyrzeczenia, o którym mowa w § 4.
2. Dyspaszer traci prawo do wykonywania czynności dyspaszerskich w wyniku skreślenia go z listy dyspaszerów.
3. Skreślenie z listy dyspaszerów następuje w przypadku:
1) wniosku dyspaszera,
2) utraty wymagań określonych w § 2 pkt 1, 2, 3 i 4,
3) stwierdzenia zawinionego, nienależytego wykonywania czynności dyspaszerskich, naruszenia prawa oraz naruszenia zasad etyki zawodowej,
4) śmierci dyspaszera.
§  6.
1. Nadzór nad działalnością dyspaszerów sprawuje Prezes Krajowej Izby Gospodarczej.
2. Do uprawnień Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej należy również:
1) powoływanie komisji egzaminacyjnej, o której mowa w § 3, oraz nadzór nad jej działalnością,
2) prowadzenie listy dyspaszerów,
3) skreślanie z listy dyspaszerów; w przypadkach określonych w § 5 ust. 3 pkt 2 i 3 - w porozumieniu z Ministrem Transportu i Gospodarki Morskiej.
§  7.
1. Postępowanie dyspaszerskie podejmowane jest na podstawie zlecenia i powinno być przeprowadzone bez zbędnej zwłoki.
2. Uczestnicy awarii wspólnej powinni dostarczyć w wyznaczonym przez dyspaszera terminie dokumenty lub wyjaśnienia potrzebne do wykonywania czynności dyspaszerskich.
3. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu czynności dyspaszerskie mogą być dokonane na podstawie dokumentów i wyjaśnień posiadanych przez dyspaszera.
4. Dyspaszer powinien dążyć do ugodowego załatwiania spraw wyłaniających się w toku postępowania dyspaszerskiego pomiędzy uczestnikami awarii wspólnej.
§  8.
1. W razie ustalenia przez dyspaszera, że awaria wspólna nie zachodzi, dyspaszer odmawia sporządzenia dyspaszy.
2. Odmowa sporządzenia dyspaszy powinna zawierać uzasadnienie.
§  9. Dokumenty dyspaszerskie, a w szczególności dyspasza, wyciąg z dyspaszy i odmowa sporządzenia dyspaszy, powinny zawierać: datę i miejsce wystawienia dokumentu, imię i nazwisko dyspaszera, który dokonał czynności dyspaszerskich, oraz podpis i pieczęć dyspaszera.
§  10.
1. Dyspaszer zawiadamia, za zwrotnym poświadczeniem odbioru, znanych uczestników awarii wspólnej o zakończeniu postępowania dyspaszerskiego, a jeżeli dyspasza została sporządzona - przesyła im dyspaszę lub wyciąg z dyspaszy.
2. Za datę zakończenia postępowania dyspaszerskiego uważa się dzień doręczenia dyspaszy lub wyciągu z dyspaszy bądź zawiadomienia o odmowie sporządzenia dyspaszy.
§  11. Dyspaszerzy powołani i wpisani na listę dyspaszerów przed wejściem w życie rozporządzenia, spełniający warunki określone w § 2, zachowują z mocy prawa dotychczasowe uprawnienia.
§  12. Traci moc rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 15 września 1966 r. w sprawie powoływania dyspaszerów i postępowania dyspaszerskiego (Dz. U. Nr 44, poz. 267).
§  13. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.