Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.9.61

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 lutego 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WOJSKOWYCH
z dnia 31 stycznia 1922 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej w przedmiocie powołania mężczyzn urodzonych w roku 1901 do czynnej służby wojskowej w szeregach wojska stałego.

Na mocy art. 5 ustawy z dnia 7 marca 1919 r. W przedmiocie poboru roczników 1896, 1897, 1898, 1899, 1900 i 1901 do służby wojskowej (Dz. P. P. P. № 22 poz. 234), art. 48 ust. 2 tymczasowej ustawy 2 dnia 27 października 1918 r. o powszechnym obowiązku służby wojskowej (Dz. P. K. P. № 13 poz. 28) oraz rozporządzenia Rady Ministrów 2 dnia 30 stycznia 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej niektórych ustaw wojskowych na obszar b. dzielnicy pruskiej (Dz. U. R. P. № 9 poz. 59) zarządza się co następuje:
§  1. Przegląd mężczyzn urodzonych w roku 1901 przeprowadzony będzie w czasie od 6 do 28 lutego 1922 r.
§  2. Do przeglądu winni siej stawić popisowi, urodzeni w roku 1901:
a) którzy dotychczas przeglądowi poddani nie byli, nie wyłączając osób, które korzystały dotychczas z odroczeń przewidzianych art. 61, 62 i 64 tymczasowej ustawy z dnia 27 października 1918 r. o powszechnym obowiązku służby wojskowej (Dz. P. K. P. № 13 poz. 28) o ile odroczenia te wskutek upływu czasu utraciły swoją moc,
b) którzy przy dotychczasowych przeglądach zostali uznani za czasowo niezdatnych do służby w wojsku stałem (kat. B, art 55, p. 3 tejże ustawy),
c) którzy przy przeglądach przeprowadzonych w roku 1919 i 1920 uznani zostali za zdatnych do służby w pospolitem ruszeniu (kat. C. 1, C. 2, art. 56, p. 2. tejże ustawy),
d) którzy przy przeglądach przeprowadzonych w roku 1919 i 1920 uznani zostali za zupełnie niezdatnych do służby wojskowej czynnej (kat. D, art. 56, p. 4 tejże ustawy) oraz
e) ci wszyscy, którzy przy przeglądach przeprowadzonych w roku 1919 i 1920, zostali wprawdzie uznani, za zupełnie zdatnych do służby w wojsku stałem (kat A) jednakże w czasie pełnienia tej służby, wskutek superrewizji, zakwalifikowani zostali do kategorji C. l, C. 2, lub D.
§  3. Popisowi wyszczególnieni w § 2, winni się stawić do właściwych komisji przeglądowych w terminach ustalonych przez dowództwa okręgów korpusów w porozumieniu z właściwymi wojewodami (w Warszawie z Komisarzem Rządu).

Wezwania imienne, celem stawienia się do przeglądu nie będę rozsyłane.

O miejscu i czasie urzędowania komisji przeglądowych, winni się popisowi dowiedzieć w urzędzie gminnym (Magistracie).

Osoby mające prawo do korzystania z ulg przewidzianych tymczasową ustawą o obowiązku służby wojskowej, winny przynieść z sobą dokumenty, uzasadniające to prawo.

§  4. Przy przeglądzie uznani za zdatnych do służby w wojsku stałem oraz bezterminowo urlopowani szeregowi rocznika 1921, którzy nie odbyli dotychczas przepisanego tymczasową ustawą o powszechnym obowiązku służby wojskowej, normalnego okresu służby w wojsku stałem, mają, o ile nie należą do wymienionych w p. c lub. e § 2 tego rozporządzenia kategorji, stawić się do właściwej powiatowej komendy uzupełnień, celem wcielenia do szeregów w marcu 1922 r. Dzień stawiania się do szeregów określi dodatkowo Minister Spraw Wojskowych.
§  5. Winni nieusprawiedliwionego niezadośćuczynienia obowiązkowi zgłoszenia się do przeglądu, względnie do służby wojskowej będą karani:
a) wymienieni w § 4 na podstawie wojskowych ustaw karnych,
b) popisowi w myśl obowiązujących postanowień o karach za niestawiennictwo do przeglądu,
§  6. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.