Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.13.72

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 lutego 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I MINISTRA SPRAW WOJSKOWYCH
z dnia 14 lutego 1920 r.
w przedmiocie powołania lekarzy, lekarek, rygorozantów i rygorozantek, studentów i studentek medycyny, tudzież osób, posiadających wyszkolenie sanitarne do osobistych świadczeń wojennych.

Art.  1.

Na podstawie art. 3 ustawy o osobistych świadczeniach wojennych z dnia 25 lipca 1919 r. (Dz. Ustaw № 67 ex 1919 r. poz. 401) wprowadza się z dniem ogłoszenia niniejszego rozporządzenia na czas aż do demobilizacji obowiązek osobistych świadczeń wojennych dla osób płci obojga w wieku od 17-50 lat życia:

a) które uzyskały dyplom lekarski na uniwersytetach krajowych lub zagranicznych bez względu na to, czy złożyły przepisane rozp. M. W. R. O. P. z dnia 20 VI 1919 r., Dz. P. P. № 57, poz. 34, egzamin uzupełniający, czy nie;
b) które ukończyły conajmniej 6 semestrów medycyny na uniwersytetach krajowych lub zagranicznych;
c) które posiadają wyszkolenie sanitarne (felczerzy, dezynfektorzy, sanitarjusze, pielęgniarze i t. d.).
Art.  2.

Osoby, pozostające w państwowej i komunalnej służbie cywilnej, mogą być na wniosek odnośnego Ministerstwa zwolnione od obowiązków osobistych świadczeń wojennych.

Art.  3.

Osoby wymienione w art. 1. obowiązane są na wezwanie władz administracyjnych 1 instancji stawić się do niej, celem dokonania imiennego spisu osób, podlegających powołaniu do osobistych świadczeń wojennych w myśl art. 1. i 2. niniejszego rozporządzenia, przyczem winne się wykazać dokumentami, stwierdzającemi posiadanie kwalifikacji przewidzianych w punkcie a, b, c, art. 1 - go.

Art.  4.

Na obszarach wojennych zestawienia wspomnianych spisów imiennych, w razie nieistnienia tam władz cywilnych, wykonują władze wojskowe.

Art.  5.

Osoby, uchylające się od obowiązków nałożonych art. 1 i 3 niniejszego rozporządzenia, będą karane w myśl art. 20 ustawy z dnia 25 lipca 1919 r. (D. U. R. Nr 67. poz. 401, o osobistych świadczeniach wojennych).

Art.  6.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w D. U. R. P.