§ 11. - Postępowanie z funduszami uzyskanemi z parcelacji z wolnej ręki lub z przymusowej sprzedaży majątków, związanych stałemi ograniczeniami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.65.515

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 grudnia 1932 r.
§  11. 5
1)
W celu umożliwienia przeniesienia praw własności na nabywców parcel, parcelujący winien przedłożyć oddziałowi Państwowego Banku Rolnego dwa uwierzytelnione odpisy wykazu imiennego nabywców, zatwierdzone przez właściwy urząd ziemski ze wskazaniem całej umownej ceny kupna i dat wniesienia oraz wysokości wniesionych zadatków i zaliczek na poczet ceny kupna do kasy oddziału Państwowego Banku Rolnego.
2)
Oddział Państwowego Banku Rolnego, po stwierdzeniu, że sumy, wpłacone przez parcelującego, pokrywają sumy podane w wykazie, jako wniesione przez nabywców, zaznaczy na jednym z egzemplarzy wykazu, że cena kupna została przez nabywcę wpłacona albo, że zadatki lub raty wpłynęły do kasy oddziału, zaś reszta ceny kupna będzie (o ile promesy zostały wydane) pokryta w drodze wydania długoterminowej pożyczki w listach zastawnych, lub w gotówce z funduszu zapomóg i kredytu ulgowego, i zostanie zapisana na rzecz właściciela parcelowanego majątku, lub też część reszty ceny kupna zostanie pozostawiona jako dług hipoteczny nabywcy.
3)
W końcu umieści oddział Państwowego Banku Rolnego na tym wykazie klauzulę, że z uzyskanemi cenami kupna postąpiono według postanowień cz. 1 art. 78, wobec czego nie ma przeszkód do wpisania prawa własności na rzecz nabywców.
5 § 11 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 10 października 1932 r. (Dz.U.32.111.915) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 grudnia 1932 r.