Rozdział 1 - Przepisy ogólne - Postępowanie wyjaśniające i dyscyplinarne wobec mianowanych urzędników państwowych oraz komisje dyscyplinarne i rzecznik dyscyplinarny w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1254

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 lipca 2019 r.

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowe zasady i tryb postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego prowadzonego wobec mianowanych urzędników państwowych, zwanych dalej "urzędnikami", w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji;
2)
zasady i tryb powoływania i odwoływania komisji dyscyplinarnych, zwanych dalej "komisjami", oraz rzecznika dyscyplinarnego w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
§  2. 
1. 
Postępowanie dyscyplinarne za czyn podlegający ukaraniu w postępowaniu karnym lub postępowaniu w sprawach o wykroczenia może być prowadzone równocześnie z tymi postępowaniami.
2. 
Komisja może zawiesić postępowanie dyscyplinarne do czasu wydania prawomocnego orzeczenia w postępowaniu karnym lub w postępowaniu w sprawach o wykroczenia.
3. 
Komisja może podjąć zawieszone postępowanie dyscyplinarne.
§  3. 
1. 
W przypadku śmierci obwinionego urzędnika toczące się postępowanie dyscyplinarne podlega umorzeniu.
2. 
Jeżeli małżonek, krewny lub powinowaty w linii prostej albo rodzeństwo obwinionego urzędnika zgłoszą wniosek o podjęcie umorzonego postępowania, komisja podejmuje na nowo umorzone postępowanie z udziałem obrońcy ustanowionego przez wnioskodawców albo z urzędu przez przewodniczącego komisji.
§  4. 
Za obwinionego uważa się urzędnika, wobec którego rzecznik dyscyplinarny złożył wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.