[Notyfikacja w przypadku aktu miejscowego przewidującego udzielanie pomocy publicznej] - Art. 8. - Postępowanie w sprawach... - Dz.U.2021.743 t.j. - OpenLEX

Art. 8. - [Notyfikacja w przypadku aktu miejscowego przewidującego udzielanie pomocy publicznej] - Postępowanie w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.743 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 sierpnia 2022 r.
Art.  8.  [Notyfikacja w przypadku aktu miejscowego przewidującego udzielanie pomocy publicznej]
1. 
W przypadku programu pomocowego, w którym akt prawa miejscowego przewiduje udzielanie pomocy publicznej zgodnie z warunkami udzielania pomocy określonymi w rozporządzeniach wydanych na podstawie ustaw zawierających upoważnienie do wydania aktów prawa miejscowego, notyfikacji podlegają wyłącznie projekty tych rozporządzeń.
2. 
Organ jednostki samorządu terytorialnego przesyła do Prezesa Urzędu akt prawa miejscowego, o którym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie tego aktu.