[Badanie skuteczności i efektywności pomocy publicznej] - Art. 67. - Postępowanie w sprawach dotyczących pomocy publicznej. - Dz.U.2021.743 t.j. - OpenLEX

Art. 67. - [Badanie skuteczności i efektywności pomocy publicznej] - Postępowanie w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.743 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 sierpnia 2022 r.
Art.  67.  [Badanie skuteczności i efektywności pomocy publicznej]
1. 
Organy udzielające pomocy przeprowadzają w roku 2004 badanie skuteczności i efektywności pomocy publicznej udzielonej w roku 2003.
2. 
Przedsiębiorcy korzystający z pomocy są zobowiązani do udzielania, na żądanie organu udzielającego pomocy, informacji pozwalających na dokonanie oceny skuteczności i efektywności udzielonej pomocy, w terminie wskazanym w żądaniu, nie krótszym niż 30 dni od dnia jego doręczenia.
3. 
Przy przeprowadzaniu badania, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 39 ust. 3 i 4 ustawy, o której mowa w art. 71, które zachowują moc do dnia 31 grudnia 2004 r.