[Notyfikowanie projektów aktów prawa miejscowego] - Art. 66. - Postępowanie w sprawach dotyczących pomocy publicznej. - Dz.U.2021.743 t.j. - OpenLEX

Art. 66. - [Notyfikowanie projektów aktów prawa miejscowego] - Postępowanie w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.743 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 sierpnia 2022 r.
Art.  66.  [Notyfikowanie projektów aktów prawa miejscowego]
1. 
Do czasu określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy, o których mowa w art. 8, notyfikacji podlegają projekty aktów prawa miejscowego określające szczegółowe warunki udzielania pomocy, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2004 r.
2. 
Do postępowania notyfikacyjnego, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się art. 16.
3. 
W przypadku wydania przez Prezesa Urzędu opinii o niezgodności ze wspólnym rynkiem projektu, o którym mowa w ust. 1, projekt ten nie podlega notyfikacji.