PRZEWÓZ TOWARÓW. - Rozdział 5 - Postępowanie celne. - Dz.U.1933.77.552 - OpenLEX

Rozdział 5 - PRZEWÓZ TOWARÓW. - Postępowanie celne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.77.552

Akt utracił moc
Wersja od: 30 października 1934 r.

V.

PRZEWÓZ TOWARÓW.

§  60.
1)
Przewóz towarów przez polski obszar celny (tranzyt) odbywa się bez oclenia przez bezpośrednie przekazanie towaru przez urząd celny wejściowy do urzędu celnego wyjściowego pod kontrolą celną na wniosek i pod odpowiedzialnością kolei.
2)
Przekazywanie drogą wodną lub powietrzną jest dozwolone tylko za osobnem pozwoleniem Ministra Skarbu.
§  61.
1)
Towary przywiezione do kraju mogą być oclone albo w granicznym urzędzie celnymi albo przekazane do oclenia przez graniczny urząd celny do wewnętrznego urzędu celnego.
2)
W wypadkach wymienionych w ust. 1, przekazuje się towar koleją oraz - za osobnem pozwoleniem Ministra Skarbu - drogami wodnemi lub powietrznemi.
3)
Przekazanie towaru może nastąpić:
a)
na wniosek strony,
b)
gdy graniczny urząd celny nie jest upoważniony do oclenia danego towaru,
c)
jeżeli odprawa towarów w granicznym urzędzie celnym nastręcza trudności.
§  62.
1)
Przekazywanie może się odbywać między urzędami celnemi, mającemi nieprzerwalne połączenie kolejowe, względnie drogami wodnemi, czy też powietrznemi.
2)
Odpowiedzialność za należności celne od przewożonych przesyłek ponosi przedsiębiorstwo przewozowe.
3)
Szczegóły postępowania przy przekazywaniu ustalają osobne instrukcje.