Art. 2. - Porozumienie Europejskie w sprawie osób uczestniczących w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Strasburg.1996.03.05

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.177

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lutego 2013 r.
Artykuł  2.
1.
Osoby wymienione w artykule 1 ustęp 1 niniejszego Porozumienia będą korzystały z Immunitetu procesowego w zakresie oświadczeń składanych zarówno ustnie jak i na piśmie, oraz dokumentów i innych dowodów, przedkładanych przez nie Trybunałowi.
2.
Immunitet ten nie ma zastosowania w przypadkach przekazywania poza Trybunałem jakichkolwiek oświadczeń, dokumentów lub dowodów przedkładanych Trybunałowi.