Porozumienie dotyczące procedur licencjonowania importu. Genewa.1979.04.12.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1987.15.89

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 marca 1987 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 4 kwietnia 1987 r.
w sprawie wejścia w życie Porozumienia dotyczącego procedur licencjonowania importu, sporządzonego w Genewie dnia 12 kwietnia 1979 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że dnia 25 lutego 1987 r. został złożony Dyrektorowi Generalnemu Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu dokument przyjęcia przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Porozumienia dotyczącego procedur licencjonowania importu, sporządzonego w Genewie dnia 12 kwietnia 1979 r.
Zgodnie z artykułem 5 ustęp 3 powyższego porozumienia weszło ono w życie w stosunku do Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej dnia 27 marca 1987 r.

(Tekst porozumienia zawiera załącznik do niniejszego numeru)

ZAŁĄCZNIK

POROZUMIENIE

dotyczące procedur licencjonowania importu,

sporządzone w Genewie dnia 12 kwietnia 1979 r.

Wstęp.

Mające na względzie wielostronne rokowania handlowego strony niniejszego porozumienia, zwane dalej "Stronami", dotyczącego procedur licencjonowania importu, zwanego "niniejszym porozumieniem",

pragnąc popierać cele Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu, zwanego dalej "Układem ogólnym" lub "GATT",

uwzględniając szczególne potrzeby handlowe i finansowe oraz potrzeby w zakresie rozwoju krajów rozwijających się,

uznając użyteczność automatycznego licencjonowania importu w pewnych celach oraz uznając, że takie licencjonowanie nie powinno być stosowane w celu ograniczania handlu,

uznając, że licencjonowanie importu może być stosowane do zarządzania takimi środkami, które zostały podjęte zgodnie z odpowiednimi postanowieniami GATT,

uznając także, iż nieodpowiednie stosowanie procedur licencjonowania importu może utrudniać handel międzynarodowy,

pragnąc uprościć procedury administracyjne i praktyki stosowane w handlu międzynarodowym, uczynić je przejrzystymi oraz zapewnić słuszne i sprawiedliwe stosowanie tego rodzaju procedur i praktyk oraz zarządzanie nimi,

pragnąc zapewnić szybkie, efektywne i sprawiedliwe rozstrzyganie sporów wynikających ze stosowania niniejszego porozumienia,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł  1

Postanowienia ogólne

1.
W rozumieniu niniejszego porozumienia licencjonowanie importu oznacza procedury administracyjne1) stosowane w działaniu systemów licencji importowych, wymagające złożenia odpowiedniemu organowi administracyjnemu wniosku lub innej dokumentacji (inne niż wymagana w sprawach celnych) jako warunku wstępnego dla dokonania importu do obszaru celnego kraju importującego.
2.
Strony zapewnią, żeby procedury administracyjne używane przy stosowaniu systemów licencji importowych pozostawały w zgodności z odpowiednimi postanowieniami GATT, wraz z załącznikami i protokołami, tak jak są one interpretowane w niniejszym porozumieniu, mając na względzie zapobieganie zakłóceniom w handlu mogącym wyniknąć z niewłaściwego stosowania tych procedur i biorąc pod uwagę cele rozwoju ekonomicznego oraz potrzeby handlowe i finansowe krajów rozwijających się.
3.
Przepisy dotyczące procedur licencjonowania importu będą neutralne w zastosowaniu i stosowane w sposób słuszny i sprawiedliwy.
4.
Przepisy oraz wszelkie informacje dotyczące sposobu składania wniosków, łącznie z warunkami, którym mają odpowiadać osoby, firmy i instytucje mogące składać tego rodzaju wnioski, jak również listy produktów podlegających wymaganiu licencjonowania, będą ogłaszane niezwłocznie w taki sposób, aby rządy i handlowcy mogli się z nimi zapoznać. Wszystkie zmiany zarówno w przepisach dotyczących procedur licencjonowania importu, jak i w listach produktów podlegających licencjonowaniu importu będą również ogłaszane niezwłocznie w ten sam sposób. Kopie tych publikacji będą również udostępnione Sekretariatowi GATT.
5.
Formularze wniosków o przyznanie licencji oraz, w razie stosowania, o jej wznowienie będą możliwie jak najprostsze. Przy składaniu wniosku mogą być wymagane tylko takie dokumenty i informacje, które są uważane za ściśle niezbędne do właściwego funkcjonowania systemu licencji.
6.
Procedury składania wniosków oraz, w razie stosowania, procedury wznawiania będą możliwe jak najprostsze. W związku ze składaniem wniosków ubiegający się o licencje będą mieć obowiązek występowania tylko do jednego organu administracyjnego, wcześniej określonego w przepisach, o których mowa w ust. 4, oraz będzie im wyznaczony na to odpowiedni termin. W razie gdy w związku ze składaniem wniosku niezbędne jest występowanie do więcej niż jednego organu, liczba ich będzie ograniczona możliwie do minimum.
7.
Żaden wniosek nie zostanie odrzucony z powodu drobnych błędów w dokumentacji, które nie zmieniają zawartych w niej zasadniczych danych. Za opuszczenie lub błąd w dokumentacji lub w procedurze, które w sposób oczywisty zostały popełnione bez zamiaru oszustwa lub poważnego zaniedbania, nie zostanie nałożona kara większa niż niezbędna jedynie jako ostrzeżenie.
8.
Nie będzie się zabraniać importu, na który uzyskano licencję, z powodu niewielkich różnic w wartości, ilości lub ciężarze w stosunku do wielkości wymienionych w licencji, wynikłych na skutek różnic, jakie nastąpiły podczas transportu, różnic wynikających z załadunku luzem oraz innych niewielkich różnic, zgodnych z normalną praktyką handlową.
9.
Posiadaczom licencji importowych będą udostępniane dewizy niezbędne do zapłacenia za import, na który wydano licencję, na tych samych zasadach co importerom towarów, w przypadku których licencja importowa nie jest wymagana.
10.
Do wyjątków dotyczących względów bezpieczeństwa stosuje się postanowienia artykułu XXI GATT.
11.
Postanowienia niniejszego porozumienia nie wymagają od żadnej ze Stron ujawniania poufnych informacji, które mogłyby utrudniać egzekwowanie prawa lub byłyby w inny sposób sprzeczne z interesem publicznym, lub też mogłyby zaszkodzić słusznym interesom handlowym poszczególnych przedsiębiorstw publicznych lub prywatnych.

______

1) Zarówno procedury, które są zwane licencjonowaniem, jak i inne podobne procedury administracyjne.

Artykuł  2

Automatyczne licencjonowanie importu 2)

1.
Automatyczne licencjonowanie importu oznacza licencjonowanie importu, w którym wnioski o wydanie licencji zatwierdza się bez ograniczeń.
2.
W uzupełnieniu postanowień wymienionych w artykule 1 i w ust. 1 do procedur automatycznego licencjonowania importu będą stosowane następujące postanowienia 3):

a) procedury automatycznego licencjonowania nie powinny być stosowane w sposób powodujący ograniczenie importu podlegającego automatycznemu licencjonowaniu,

b) Strony uznają, iż automatyczne licencjonowanie importu może być niezbędne w tych przypadkach, w których nie mogą być stosowane inne odpowiednie procedury. Automatyczne licencjonowanie importu może być utrzymywane dopóty, dopóki występują okoliczności, które spowodowały jego wprowadzenie, albo dopóki cele administracyjne, leżące u jego podstaw, nie mogą zostać osiągnięte w inny, bardziej odpowiedni sposób,

c) wszelkie osoby, firmy lub instytucje spełniające wymagania prawne kraju importującego, dotyczące prowadzenia importu produktów podlegających automatycznemu licencjonowaniu importu, będą jednakowo uprawnione do występowania i otrzymywania licencji importowych,

d) wnioski o licencje mogą być składane w każdym dniu roboczym poprzedzającym odprawę celną towarów,

e) kompletne oraz złożone w odpowiedni sposób wnioski o licencje będą zatwierdzone natychmiast po otrzymaniu, jeżeli umożliwia to tryb administracyjny, jednak najpóźniej w ciągu dziesięciu dni roboczych.

______

2) Procedury licencjonowania importu wymagające kaucji, które nie wywierają ograniczających skutków dla importu, mają być uważane za podlegające postanowieniom artykułu 2.

3) Kraj rozwijający się, będący Stroną, któremu wymagania zawarte w ust. 2 lit. d) i e) sprawiają szczególne trudności, może na podstawie notyfikacji złożonej w Komitecie wymienionym w art. 4 ust. 1, odłożyć stosowanie tych liter na okres nie dłuższy niż dwa lata od daty wejścia w życie niniejszego porozumienia dla tej Strony.

Artykuł  3

Nieautomatyczne licencjonowanie importu

W uzupełnieniu postanowień artykułu 1 do procedur nieautomatycznego licencjonowania importu, to znaczy procedur licencjonowania importu nie objętych ust. 1 i 2 artykułu 2, będą stosowane następujące postanowienia:

a) stosowane procedury licencjonowania oraz praktyki wydawania licencji, w celu zarządzania kontyngentami i innymi ograniczeniami importowymi, nie będą wywoływać efektów ograniczających import ponad te, które wynikają ze stosowanych ograniczeń,

b) na życzenie każdej ze Stron, zainteresowanej handlem danym produktem, Strony zapewnią wszelkie odpowiednie informacje dotyczące:

i) zarządzania ograniczeniami,

ii) licencji importowych udzielanych w ostatnim okresie,

iii) rozdziału takich licencji między kraje dostawców,

iv) tam, gdzie to jest praktycznie możliwe, statystyk importowych (tj. wartości (albo) ilości), dotyczących produktów objętych licencjonowaniem importu. Nie oczekuje się, że kraje rozwijające się podejmą dodatkowe obciążenia finansowe lub administracyjne z tego powodu,

c) Strony zarządzające kontyngentami za pomocą licencjonowania będą publikować ogólną wielkość kontyngentów, jakie mają być stosowane, według ilości i (albo) wartości, daty otwarcia i zamknięcia kontyngentów oraz wszelkie ich zmiany,

d) w przypadku kontyngentów rozdzielonych między kraje dostawców Strona stosująca ograniczenia bezzwłocznie poinformuje wszystkie inne Strony zainteresowane dostarczaniem danego towaru o udziałach w kontyngentach, bieżąco przyznanych różnym krajom dostawcom, według ilości lub wartości, oraz poda to do wiadomości publicznej,

e) w razie ustalenia konkretnej daty rozpoczęcia przyjmowania wniosków o wydanie licencji importowej, zasady i listy produktów wymienione w ust. 4 artykułu 1 będą opublikowane przed tą datą, w miarę możności z jak największym wyprzedzeniem albo natychmiast po ogłoszeniu kontyngentów lub innych środków, pociągających za sobą wymaganie uzyskania licencji importowej,

f) każda osoba, firma lub instytucja, spełniająca wymagania prawne kraju importującego, będzie jednakowo uprawniona do występowania o licencję i jednakowo traktowana. W razie niezatwierdzenia wniosku o licencję, należy na życzenie ubiegającego się podać powody niezatwierdzenia. Ubiegający się będzie mieć prawo odwołania się lub rewizji zgodnie z ustawodawstwem krajowym lub procedurą kraju importującego,

g) okres załatwiania wniosków będzie możliwie najkrótszy,

h) okres ważności licencji importowej powinien być rozsądny i nie może być zbyt krótki, aby nie utrudniał dokonania importu. Okres ważności licencji będzie umożliwiać dokonanie importu z odległych źródeł, z wyjątkiem specjalnych przypadków, gdy import jest niezbędny do zaspokojenia nieprzewidzianych krótkookresowych potrzeb,

i) zarządzając kontyngentami Strony nie będą przeszkadzać w realizowaniu importu zgodnie z wydanymi licencjami i nie będą zniechęcać do pełnego wykorzystywania kontyngentów,

j) wydając licencję, Strony wezmą pod uwagę fakt, że pożądane jest, aby licencje udzielane były na opłacalne ilości produktów,

k) rozdzielając licencje, Strony wezmą pod uwagę import poprzednio dokonany przez ubiegającego się, łącznie z tym, czy licencje wydane wnioskodawcy w ostatnim reprezentatywnym okresie zostały w całości wykorzystane,

l) należy mieć na względzie odpowiedni przydział licencji nowym importerom, biorąc pod uwagę, że jest pożądane, aby licencje były wydawane na opłacalne ilości towarów. Pod tym względem specjalna uwaga powinna być poświęcona importerom sprowadzającym produkty pochodzące z krajów rozwijających się, a zwłaszcza z krajów najmniej rozwiniętych,

m) w razie zarządzania, za pomocą licencji, kontyngentami, które nie zostały rozdzielone pomiędzy kraje dostawców, posiadacze licencji4) będą mieć wolny wybór źródeł importu. W przypadku kontyngentów rozdzielnych między kraje dostawców, licencja będzie jasno określać kraj lub kraje,

n) stosując ust. 8 artykułu 1 można dokonywać zmian w przyszłych rozdziałach licencji dla wyrównania różnic, w razie gdy import przekroczył poziom określony wydanymi licencjami.

_________

4) Niekiedy nazywani "posiadaczami kontyngentów".

Artykuł  4

Instytucje, konsultacje i rozstrzyganie sporów

1.
W ramach niniejszego porozumienia zostanie utworzony Komitet do Spraw Licencjonowania Importu, składający się z przedstawicieli wszystkich Stron (zwany dalej "Komitetem"). Komitet wybierze swojego przewodniczącego oraz będzie zbierał się w miarę potrzeby w celu dania Stronom możliwości przeprowadzania konsultacji we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania niniejszego porozumienia i popierania jego celów.
2.
Konsultacje i rozstrzyganie sporów odnoszących się do wszelkich spraw dotyczących funkcjonowania niniejszego porozumienia będą podlegać procedurom określonym w artykułach XXII i XXIII GATT.
Artykuł  5

Postanowienia końcowe

1.
Przyjęcie i przystąpienie

a) Niniejsze porozumienie będzie otwarte do przyjęcia przez podpisanie lub w inny sposób dla rządów Układających się Stron GATT oraz dla Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej.

b) Niniejsze porozumienie będzie otwarte do przyjęcia przez podpisanie lub w inny sposób dla rządów, które tymczasowo przystąpiły do GATT, na warunkach zapewniających rzeczywiste stosowanie praw i obowiązków wynikających z niniejszego porozumienia, które to warunki uwzględni prawa i obowiązki określone w dokumentach dotyczących ich tymczasowego przystąpienia.

c) Niniejsze porozumienie będzie otwarte do przystąpienia dla każdego innego rządu na warunkach zapewniających rzeczywiste stosowanie praw i obowiązków wynikających z tego porozumienia, które to warunki zostaną uzgodnione między danym rządem a Stronami, przez złożenie Dyrektorowi Generalnemu Układających się Stron GATT dokumentu przystąpienia potwierdzającego te uzgodnione warunki,

d) W stosunku do przyjęcia będą miały zastosowanie postanowienia ust. 5a) i b) artykułu XXVI Układu Ogólnego.

2.
Odstępstwa

Nie można wprowadzać odstępstw od żadnego z postanowień niniejszego porozumienia bez zgody innych Stron.

3.
Wejście w życie

Niniejsze porozumienie wejdzie w życie w dniu 1 stycznia 1980 r. dla rządów 5), które do tego dnia je przyjęły lub do niego przystąpiły. W stosunku do każdego innego rządu wejdzie w życie trzydziestego dnia od daty przyjęcia niniejszego porozumienia lub przystąpienia do niego.

4.
Ustawodawstwo wewnętrzne

a) Każdy rząd przyjmujący niniejsze porozumienie lub do niego przystępujący zapewni, nie później niż w dniu wejścia w życie niniejszego porozumienia w stosunku do tego rządu, zgodność swojego ustawodawstwa, przepisów i procedur administracyjnych z postanowieniami niniejszego porozumienia.

b) Każda Strona będzie informować Komitet o wszystkich zmianach swojego ustawodawstwa i przepisów pozostających w związku z niniejszym porozumieniem oraz o zmianach w ich stosowaniu.

5.
Przegląd

Komitet będzie dokonywać w miarę potrzeby, ale co najmniej raz na dwa lata, przeglądu stosowania i funkcjonowania niniejszego porozumienia, uwzględniając jego cele, oraz będzie informować Układające się Strony GATT o nowych wydarzeniach w okresie objętym takim przeglądem.

6.
Poprawki

Strony mogą wnosić poprawki do niniejszego porozumienia, uwzględniając, inter alia, doświadczenia nabyte podczas jego stosowania. Taka poprawka, którą Strony uzgodnią na podstawie procedur ustalonych przez Komitet, nie wejdzie w życie w stosunku do żadnej ze Stron, dopóty dopóki nie zostanie przez nią przyjęta.

7.
Wystąpienie

Każda ze Stron może wystąpić z niniejszego porozumienia. Wystąpienie nabierze mocy po upływie sześćdziesięciu dni od dnia otrzymania przez Dyrektora Generalnego Układających się Stron GATT pisemnego zawiadomienia o wystąpieniu. Każda ze Stron po otrzymaniu takiego zawiadomienia może zażądać natychmiastowego zwołania Komitetu.

8.
Wyłączenie stosowania niniejszego porozumienia między poszczególnymi Stronami

Niniejsze porozumienie nie będzie stosowane między dwiema Stronami, jeżeli którakolwiek z nich, przyjmując niniejsze porozumienie lub przystępując do niego, nie wyrazi zgody na jego stosowanie.

9.
Sekretariat

Niniejsze porozumienie będzie obsługiwane przez Sekretariat GATT.

10.
Zdeponowanie porozumienia

Niniejsze porozumienie zostanie zdeponowane u Dyrektora Generalnego Układających się Stron GATT, który niezwłocznie dostarczy każdej ze Stron i każdej Układającej się Stronie GATT poświadczony egzemplarz porozumienia, a także kopię każdej poprawki, zgodnie z ust. 6, oraz będzie notyfikować o każdym przyjęciu lub przystąpieniu do niego zgodnie z ust. 1, a także o każdym wystąpieniu z porozumienia zgodnie z ust. 7 niniejszego artykułu.

11.
Rejestracja

Niniejsze porozumienie zostanie zarejestrowane zgodnie z postanowieniami artykułu 102 Karty Narodów Zjednoczonych.

Sporządzono w Genewie dnia 12 kwietnia 1979 r. w jednym egzemplarzu w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim, przy czym wszystkie trzy teksty są jednakowo autentyczne.

______

5) W rozumieniu niniejszego porozumienia określenie "rządy" obejmuje również kompetencje władze Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej.