Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.36.344

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 marca 1928 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 22 marca 1928 r.
o popieraniu meljoracyj rolnych.

Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i ustawy z dnia 2 sierpnia 1926 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr. 78, poz. 443) postanawiam co następuje:
Art.  1.

Grunty użytkowe, zdrenowane lub nawodnione oraz pastwiska i torfowiska, na których bezpośrednio po przeprowadzeniu meljoracyj technicznych (zdrenowaniu, nawodnieniu, odwodnieniu) dokonano uprawy, nawożenia i obsiewu, nie podlegają obowiązkowi parcelacyjnemu na przeciąg lat dziesięciu pod warunkami, że:

a) wymienione meljoracje techniczne i rolne przeprowadzone zostały po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia;
b) celowość i racjonalność wymienionych meljoracyj została w każdym poszczególnym przypadku stwierdzona przez organa, wyznaczone w tym celu przez Ministrów Rolnictwa i Reform Rolnych;
c) wymienione meljoracje zostały przeprowadzone lub są przeprowadzane na podstawie projektów technicznych urządzeń meljoracyjnych i ich kosztorysów, opracowanych zgodnie z przepisami wydanemi w tej mierze przez Ministra Rolnictwa w porozumieniu z Ministrami Reform Rolnych i Robót Publicznych.
Art.  2.

Gdyby zapas ziemi, podlegający obowiązkowi parcelacyjnemu, został wyczerpany na terenie okręgowego urzędu ziemskiego, na którym są położone grunty, wymienione w art. 1, bądź też gdyby okazało się konieczne upełnorolnienie temi gruntami gospodarstw karłowatych objętych postępowaniem scaleniowem, grunty te mogą być poddane obowiązkowi parcelacyjnemu przed upływem dziesięciu lat na następujących warunkach:

a) odszkodowanie za niezamortyzowaną część dokonanych na meljoracje nakładów będzie wypłacone właścicielowi gruntów w gotówce w takiej części, w jakiej zobowiązania zaciągnięte przez niego na przeprowadzenie meljoracji nie zostaną przejęte przez Skarb Państwa;
b) oprócz odszkodowania, wymienionego w p. a), właściciel otrzyma nadto odszkodowanie w gotówce w wysokości 25% dokonanych na meljoracje nakładów, jeżeli przymusowy wykup nastąpi w pierwszym roku po ukończeniu robót meljoracyjnych; odszkodowanie to będzie zredukowane proporcjonalnie do czasu; który upłynął od chwili ukończenia robót meljoracyjnych do chwili przymusowego wykupu w wypadkach, gdy wykup ten nastąpił w ciągu okresu, w którym nie odbywa się właściwa amortyzacja dokonanych na meljoracje nakładów, w rozumieniu przepisów, dotyczących sposobu określania wartości nakładów meljoracyjnych w majątkach przymusowo wykupywanych.

Wymiar odszkodowań, przewidzianych w niniejszym artykule, będzie dokonywany przy odpowiedniem zastosowaniu przepisów o sposobie określania wartości nakładów meljoracyjnych w majątkach wykupywanych, wydanych w wykonaniu ustawy o reformie rolnej.

Art.  3.

Grunty, stanowiące nieużytki, których charakter, jako nieużytków, został stwierdzony uprzednio przez organa wyznaczone w tym celu przez Ministrów Rolnictwa i Reform Rolnych, nie podlegają po ich zmeljorowaniu obowiązkowi parcelacyjnemu na przeciąg lat dwudziestu, - o ile przy meljorowaniu tych gruntów zostały zachowane warunki, wymienione w punktach a), b) i c) art. 1.

Art.  4.

Postanowienia art. art. 1, 2 i 3 nie mają zastosowania do gruntów, na których roboty mieljoracyjne zostały rozpoczęte po zamieszczeniu tych gruntów w wykazie imiennym obszarów poddanych przymusowemu wykupowi lub po zgłoszeniu przez urzędy ziemskie wniosku co do nałożenia na te grunty obowiązku rozparcelowania w związku z postępowaniem scaleniowem.

Art.  5.

Okresy czasu, wymienione w artykułach 1 i 3, będą liczone od stwierdzonego przez właściwy urząd ziemski dnia rozpoczęcia robót meljoracyjnych na gruntach użytkowych (art. 1) i od dnia ukończenia robót meljoracyjnych na gruntach, stanowiących nieużytki (art. 3).

Art.  6.

Grunty, wyłączone czasowo od obowiązku parcelacyjnego z mocy przepisów niniejszego rozporządzenia, mogą być poddane temu obowiązkowi przed upływem terminów, wskazanych w artykułach 1 i 3 w wypadku, gdy dokonane na gruntach tych meljoracje ulegną zniszczeniu wskutek zaniedbania ze strony właściciela.

Art.  7.

Grunty, które w myśl obowiązujących przepisów, są nieużytkami niepodlegającemi podatkom gruntowym, a które po ich zmeliorowaniu staną się gruntami użytkowemi podlegającemu opodatkowaniu, wolne są od podatków gruntowych na przeciąg lat 15 od chwili ukończenia robót meljoracyjnych.

Art.  8.

Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się ministrom: Rolnictwa, Reform Rolnych, Robót Publicznych i Skarbu, każdemu w zakresie jego uprawnień.

Art.  9.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje na całym obszarze Rzeczypospolitej z wyjątkiem województwa śląskiego.