Art. 32. - Popieranie melioracyj wodnych dla potrzeb rolnictwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.64.428

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 lipca 1939 r.
Art.  32.

Grunty orne, zdrenowane lub nawodnione oraz łąki i pastwiska, na których bezpośrednio po przeprowadzeniu melioracyj technicznych (odwodnieniu i nawodnieniu) dokonano zagospodarowania, nie podlegają obowiązkowi parcelacyjnemu na przeciąg lat dziesięciu, jeżeli odpowiadają następującym warunkom:

1)
wymienione melioracje techniczne i rolne przeprowadzone zostały po dniu 24 marca 1928 r.;
2)
wymienione melioracje zostały przeprowadzone na podstawie projektów technicznych urządzeń melioracyjnych i ich kosztorysów, opracowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami, nadto od daty wejścia w życie niniejszej ustawy, zatwierdzonych przez wojewodę;
3)
celowość i wartość użytkowa wymienionych melioracyj została w każdym poszczególnym przypadku stwierdzona przez organa Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z zasięgnięciem w razie potrzeby opinii izby rolniczej.