[Rejestracja książeczki mieszkaniowej] - Art. 3e. - Pomoc państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielanie... - Dz.U.2022.1202 t.j. - OpenLEX

Art. 3e. - [Rejestracja książeczki mieszkaniowej] - Pomoc państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielanie premii gwarancyjnych oraz refundacja bankom wypłaconych premii gwarancyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1202 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 czerwca 2022 r. do: 9 sierpnia 2022 r.
Art.  3e.  1 [Rejestracja książeczki mieszkaniowej]
1. 
Książeczka mieszkaniowa podlega rejestracji. Rejestracji książeczki dokonuje, na wniosek jej właściciela, bank, o którym mowa w art. 3 ust. 3. Dniem rejestracji książeczki mieszkaniowej jest dzień złożenia wniosku o tę rejestrację.
2. 
Uprawnienie do złożenia wniosku o likwidację książeczki mieszkaniowej i wypłatę premii gwarancyjnej właściciel książeczki mieszkaniowej uzyskuje w dniu 1 stycznia roku następującego po roku rejestracji tej książeczki. Termin, o którym mowa w art. 3 ust. 4, liczony jest od dnia uzyskania tego uprawnienia.
3. 
Na wniosek ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, jednak nie częściej niż raz na 2 lata, bank, o którym mowa w art. 3 ust. 3, przekazuje informację o liczbie książeczek mieszkaniowych zarejestrowanych po dniu przekazania ostatniej informacji, z uwzględnieniem roku wystawienia książeczki mieszkaniowej, stosownie do okresów, o których mowa w art. 3d ust. 2.
1 Art. 3e dodany przez art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. (Dz.U.2021.11) zmieniającej nin. ustawę z dniem 19 stycznia 2021 r., z tym że w zakresie art. 3e ust. 2 i 3 wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.