[Wniosek gminy o wypłatę dopłat] - Art. 19. - Pomoc państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu... - Dz.U.2021.2158 t.j. - OpenLEX

Art. 19. - [Wniosek gminy o wypłatę dopłat] - Pomoc państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2158 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 listopada 2021 r. do: 9 sierpnia 2022 r.
Art.  19.  [Wniosek gminy o wypłatę dopłat]
1. 
Dopłaty wypłaca Bank ze środków Funduszu Dopłat na wniosek gminy, która zawarła z Bankiem umowę w sprawie stosowania dopłat.
2. 
Wniosek o wypłatę dopłat składany jest co miesiąc, nie później niż w terminie 10 dni kalendarzowych przed upływem miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego dotyczy wniosek.
3. 
Wniosek o wypłatę dopłat zawiera:
1)
wskazanie najemców oraz pozostałych osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego danego najemcy;
2)
informację o powierzchni użytkowej poszczególnych mieszkań;
3)
informację o wysokości dopłaty należnej poszczególnym najemcom;
4)
informację o prognozowanej wysokości dopłat należnych poszczególnym najemcom do końca okresu wypłaty dopłat, przy założeniu, że podstawa obliczenia wysokości dopłat jest taka sama jak w miesiącu składania wniosku.
4. 
Bank wypłaca gminie łączną kwotę środków przeznaczonych na dopłaty wynikającą z wniosku o wypłatę dopłat w terminie do dziesiątego dnia miesiąca, którego dotyczy wniosek, po zweryfikowaniu na podstawie danych zawartych w ewidencji, o której mowa w art. 20, praw najemców do dopłat.
5. 
Gmina wpłaca dopłaty, w imieniu najemców będących stronami umowy najmu, na rachunek inwestora w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania środków, o których mowa w ust. 4.