Pomoc de minimis w ramach programów lub przedsięwzięć. - Dz.U.2018.436 - OpenLEX

Pomoc de minimis w ramach programów lub przedsięwzięć.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.436

Akt utracił moc
Wersja od: 27 lutego 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 16 lutego 2018 r.
w sprawie pomocy de minimis w ramach programów lub przedsięwzięć

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87) zarządza się, co następuje:

Przepisy ogólne

§  1. 
1. 
Rozporządzenie określa programy lub przedsięwzięcia ustanawiane przez ministra właściwego do spraw nauki, w ramach których będzie udzielana pomoc de minimis na realizację zadań wynikających z polityki naukowej i naukowo-technicznej państwa, zwana dalej "pomocą", przeznaczenie, warunki i tryb przyznawania oraz rozliczania, sposób kumulowania, maksymalne wielkości, maksymalną intensywność pomocy, a także szczegółowy zakres informacji zawartych we wniosku o przyznanie pomocy oraz w raporcie rocznym i raporcie końcowym z wykorzystania środków finansowych stanowiących pomoc.
2. 
Pomoc przyznaje się zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), zwanego dalej "rozporządzeniem Komisji nr 1407/2013".
§  2. 
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o przedsiębiorcy, należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.).
§  3. 
1. 
Pomoc nie może być przyznana w przypadkach, o których mowa w art. 1 ust. 1 rozporządzenia Komisji nr 1407/2013.
2. 
Jeżeli przedsiębiorca ubiegający się o pomoc prowadzi działalność w sektorach wyłączonych, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. a-c rozporządzenia Komisji nr 1407/2013, oraz w innych sektorach lub obszarach działalności wchodzących w zakres stosowania rozporządzenia Komisji nr 1407/2013, pomoc może zostać mu przyznana pod warunkiem, że przedsiębiorca ten zobowiąże się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla działalności w sektorze wyłączonym oraz dla pozostałej działalności gospodarczej, w tym do przypisywania przychodów i kosztów na podstawie konsekwentnie stosowanych i mających uzasadnienie metod.
§  4. 
Pomoc jest przyznawana z zachowaniem warunków dotyczących kumulacji określonych w art. 5 rozporządzenia Komisji nr 1407/2013.
§  5. 
Wielkość pomocy ustala się zgodnie z art. 3 ust. 2, 3 i 5-9 rozporządzenia Komisji nr 1407/2013.
§  6. 
1. 
Minister właściwy do spraw nauki, zwany dalej "ministrem", przyznaje pomoc na podstawie wniosku złożonego w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, na elektroniczną skrzynkę podawczą ministra.
2. 
Szczegółowy zakres informacji zawartych we wniosku o przyznanie pomocy określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
3. 
Do wniosku o przyznanie pomocy przedsiębiorca dołącza:
1)
wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc, oraz w okresie dwóch poprzednich latach podatkowych albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
2)
informacje niezbędne do przyznania pomocy określone w przepisach dotyczących zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362).
§  7. 
Zespół, o którym mowa w art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, dokonuje oceny wniosków o przyznanie pomocy i przedstawia ministrowi jej wyniki wraz z opinią dotyczącą przyznania albo odmowy przyznania pomocy. W przypadku propozycji dotyczącej przyznania pomocy w kwocie niższej niż wnioskowana albo odmowy przyznania pomocy, zespół przedstawia ministrowi szczegółowe uzasadnienie.
§  8. 
W terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy przedsiębiorca składa w urzędzie obsługującym ministra trzy egzemplarze umowy określającej warunki jej realizacji i finansowania, a także rozliczania przyznanej pomocy, zwanej dalej "umową", podpisanej przez osoby upoważnione do reprezentowania przedsiębiorcy. Niedotrzymanie terminu uznaje się za rezygnację z zawarcia umowy i z przyznanej pomocy.
§  9. 
1. 
Przedsiębiorca składa raport roczny z wykorzystania środków finansowych na naukę stanowiących pomoc w poprzednim roku, zwany dalej "raportem rocznym", w terminie do dnia 15 lutego roku następującego po roku, w którym została przyznana mu pomoc.
2. 
Przedsiębiorca składa raport końcowy z wykorzystania środków finansowych na naukę stanowiących pomoc, zwany dalej "raportem końcowym", w terminie 60 dni od dnia zakończenia realizacji zadania określonego w umowie.
3. 
Szczegółowy zakres informacji zawartych w raporcie rocznym i raporcie końcowym określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
4. 
Raport roczny i raport końcowy składa się w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy na elektroniczną skrzynkę podawczą ministra.
§  10. 
Niezłożenie raportu rocznego w terminie, o którym mowa w § 9 ust. 1, albo raportu końcowego w terminie, o którym mowa w § 9 ust. 2, stanowi podstawę do odstąpienia przez ministra od umowy z wezwaniem do zwrotu, w całości albo w części, przekazanych środków finansowych stanowiących pomoc.
§  11. 
1. 
Do oceny są kierowane wyłącznie raporty roczne i raporty końcowe spełniające wymagania formalne określone w rozporządzeniu. W przypadku złożenia raportu rocznego albo raportu końcowego niespełniającego wymagań, wzywa się przedsiębiorcę do usunięcia braków formalnych w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania z pouczeniem, że ich nieusunięcie spowoduje nieprzyjęcie raportu przez ministra.
2. 
W przypadku stwierdzenia, że przekazany raport roczny albo raport końcowy został sporządzony nieprawidłowo lub jest nierzetelny, wzywa się przedsiębiorcę do jego uzupełnienia lub poprawienia w wyznaczonym terminie, z pouczeniem, że nieuzupełnienie lub niepoprawienie raportu spowoduje jego nieprzyjęcie przez ministra.
3. 
W przypadku nieprzyjęcia przez ministra raportu rocznego albo raportu końcowego przepis § 10 stosuje się odpowiednio.
§  12. 
1. 
Na podstawie oceny raportu rocznego minister może wezwać przedsiębiorcę do zwrotu, w całości albo w części, przekazanych środków finansowych stanowiących pomoc.
2. 
Na podstawie oceny raportu końcowego minister uznaje zadanie, na które została przyznana pomoc, za:
1)
zrealizowane;
2)
zrealizowane nienależycie albo niezrealizowane, z wezwaniem do zwrotu przekazanych środków finansowych stanowiących pomoc.
3. 
Zwrotu środków finansowych stanowiących pomoc dokonuje się na rachunek bankowy urzędu obsługującego ministra wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczonymi za okres od dnia przekazania tych środków do dnia ich zwrotu.
§  13. 
1. 
W terminie 14 dni od dnia:
1)
ustalonego w umowie jako dzień zakończenia realizacji zadania, na które została przyznana pomoc, albo
2)
zakończenia realizacji zadania, na które została przyznana pomoc, jeżeli nastąpiło ono przed dniem ustalonym w umowie

- niewykorzystane środki finansowe stanowiące pomoc podlegają zwrotowi na rachunek bankowy urzędu obsługującego ministra.

2. 
Niezwrócenie niewykorzystanych środków finansowych stanowiących pomoc w terminie, o którym mowa w ust. 1, powoduje naliczenie odsetek w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych od dnia następującego po dniu, w którym termin ten upłynął, do dnia zwrotu tych środków.

Pomoc w ramach programu TOP100 Innowatorzy Gospodarki

§  14. 
Pomocy udziela się na zadania mające na celu wzmacnianie kompetencji pracowników przedsiębiorców lub osób współpracujących z tymi przedsiębiorcami, w zakresie zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacją wyników prac B+R przez ich udział w stażach zagranicznych w jednostkach naukowych lub u zagranicznych przedsiębiorców posiadających doświadczenie w prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej oraz komercjalizacji jej wyników, w ramach programu TOP100 Innowatorzy Gospodarki.
§  15. 
1. 
Kosztami kwalifikującymi się do objęcia pomocą, zwanymi dalej "kosztami kwalifikowalnymi", są:
1)
koszty wynagrodzeń osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację zadania, o którym mowa w § 14;
2)
koszty stypendiów wypłaconych stażystom;
3)
koszty udziału w szkoleniach i konferencjach oraz koszty organizacji szkoleń, konferencji, paneli ekspertów, staży i spotkań związanych z tematyką zadania, o którym mowa w § 14;
4)
koszty opracowań, wydawnictw, zakupu usług informatycznych oraz zbiorów informacji (bazy danych, dostęp do źródeł informacji, profesjonalne opracowania);
5)
koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych związanych z realizacją zadania, o którym mowa w § 14, osób bezpośrednio zaangażowanych w jego realizację;
6)
koszty udziału w przedsięwzięciach informacyjno-promocyjnych w ramach wystaw, targów.
2. 
Intensywność pomocy nie może przekroczyć:
1)
w przypadku mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy - 100% kosztów kwalifikowalnych;
2)
w przypadku pozostałych przedsiębiorców - 80% kosztów kwalifikowalnych.

Przepisy końcowe

§  16. 
Zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia pomoc jest udzielana do dnia 30 czerwca 2021 r.
§  17. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI ZAWARTYCH WE WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY

A. DANE PRZEDSIĘBIORCY:

1. Nazwa.

2. Siedziba i adres.

3. Numer identyfikacji podatkowej (NIP).

4. Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy.

5. Numer telefonu, adres poczty elektronicznej i adres strony internetowej (jeżeli przedsiębiorca posiada).

6. Informacja o wpisie do rejestru przedsiębiorców (numer KRS i REGON).

7. Wielkość przedsiębiorcy określona zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia nr 651/2014, jeżeli warunkuje to możliwość udzielenia pomocy w ramach programu lub przedsięwzięcia.

B. PLANOWANE ZADANIE:

1. Opis zadania, w tym zakres, cel i efekty planowane do osiągnięcia.

2. Uzasadnienie celowości realizacji zadania.

3. Planowany okres i miejsce realizacji zadania (termin rozpoczęcia i termin zakończenia realizacji zadania).

4. Planowane źródła finansowania:

1) środki finansowe na naukę;

2) środki własne wnioskodawcy;

3) inne środki. 2

C. KOSZTORYS REALIZACJI ZADANIA:

1. Planowane koszty ogółem, z wyszczególnieniem rodzajów kosztów kwalifikowalnych, oraz źródła ich finansowania.

2. Uzasadnienie poszczególnych rodzajów kosztów kwalifikowalnych wymienionych w kosztorysie realizacji zadania.

D. INFORMACJE O OSOBIE ODPOWIEDZIALNEJ ZA SPORZĄDZENIE WNIOSKU:

1. Imię i nazwisko.

2. Stanowisko służbowe.

3. Numer telefonu służbowego i służbowy adres poczty elektronicznej.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI ZAWARTYCH W RAPORCIE ROCZNYM I RAPORCIE KOŃCOWYM

A. DANE PRZEDSIĘBIORCY:

1. Nazwa.

2. Siedziba i adres.

3. Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy.

4. Numer decyzji, numer umowy.

B. OPIS ZREALIZOWANEGO ZADANIA:

1. Omówienie wykonania zadania.

2. Termin rozpoczęcia i termin zakończenia realizacji zadania.

3. Opis osiągniętych celów i uzyskanych efektów zadania.

4. Informacja dotycząca rozliczenia finansowego poniesionych kosztów, w tym kosztów kwalifikowalnych, z uwzględnieniem:

1) środków finansowych na naukę;

2) środków własnych wnioskodawcy;

3) innych środków. 3

5. Informacja o środkach finansowych na naukę niewykorzystanych według stanu na dzień zakończenia realizacji zadania oraz o dacie ich zwrotu na rachunek urzędu obsługującego ministra. 4

6. Informacje uzupełniające:

1) wyjaśnienie ewentualnych rozbieżności między kosztami kwalifikowalnymi planowanymi a poniesionymi;

2) uzasadnienie ewentualnych rozbieżności między zadaniem określonym w umowie a zadaniem faktycznie zrealizowanym.

7. Inne informacje.

C. INFORMACJE O OSOBIE ODPOWIEDZIALNEJ ZA SPORZĄDZENIE RAPORTU ROCZNEGO LUB RAPORTU KOŃCOWEGO:

1. Imię i nazwisko.

2. Stanowisko służbowe.

3. Numer telefonu służbowego i służbowy adres poczty elektronicznej.

1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 2317).
2 W zależności od programu lub przedsięwzięcia.
3 W zależności od programu lub przedsięwzięcia.
4 W przypadku raportu końcowego.