Dziennik Ustaw

Dz.U.1941.2.4

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 marca 1941 r.

DEKRET
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 17 marca 1941 r.
o Polskim Wydziale Lekarskim przy Uniwersytecie w Edynburgu.

Na podstawie art. 79 ust. (2) ustawy konstytucyjnej stanowię, co następuje:
Art.  1.

Utworzony na czas trwania wojny na mocy umowy z dnia 24 lutego 1941 r. pomiędzy Rządem Polskim a Uniwersytetem w Edynburgu (Szkocja) Polski Wydział Lekarski przy Uniwersytecie w Edynburgu uznaje się za jednowydziałową szkołę akademicką.

Art.  2.
(1) Organizację Polskiego Wydziału Lekarskiego przy Uniwersytecie w Edynburgu określa statut Wydziału stanowiący załącznik do umowy wymienionej w art. 1.
(2) Ilekroć w statucie powyższym jest mowa o właściwych władzach polskich, należy przez to rozumieć Ministra, wyznaczonego uchwałą Rady Ministrów.
Art.  3.

Czynności Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, przewidziane w ustawie z dnia 15 marca 1933 r. o szkołach akademickich (Dz.U.R.P. z 1938 r. Nr 1, poz. 6), wykonywa w stosunku do Polskiego Wydziału Lekarskiego w Edynburgu Minister wyznaczony uchwałą Rady Ministrów.

Art.  4.

Wykonanie dekretu niniejszego porucza się Prezesowi Rady Ministrów.

Art.  5.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.