[Decyzja o usunięciu z listy podmiotów mających prawo do przyjmowania płatności dokonywanych za pomocą bonu turystycznego;... - Dz.U.2022.1038 t.j. - OpenLEX

Art. 14. - [Decyzja o usunięciu z listy podmiotów mających prawo do przyjmowania płatności dokonywanych za pomocą bonu turystycznego; odwołanie] - Polski Bon Turystyczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1038 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 września 2022 r.
Art.  14.  [Decyzja o usunięciu z listy podmiotów mających prawo do przyjmowania płatności dokonywanych za pomocą bonu turystycznego; odwołanie]
1. 
POT usuwa przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego z listy, o której mowa w art. 9 ust. 1, w drodze decyzji administracyjnej, która podlega natychmiastowemu wykonaniu. Ponowna rejestracja na profilu informacyjnym w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 27, nie jest możliwa.
2. 
Od decyzji administracyjnej, o której mowa w ust. 1, przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw turystyki.