[Stypendium Prezesa PAN] - Art. 70b. - Polska Akademia Nauk. - Dz.U.2020.1796 t.j. - OpenLEX

Art. 70b. - [Stypendium Prezesa PAN] - Polska Akademia Nauk.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1796 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2021 r.
Art.  70b.  [Stypendium Prezesa PAN]
1. 
Prezes Akademii może przyznać stypendium na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych w pomocniczej jednostce naukowej Akademii przez naukowca z zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej.
2. 
Prezes Akademii może upoważnić dyrektora pomocniczej jednostki naukowej, w której naukowiec z zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej prowadzi badania naukowe lub prace rozwojowe, do przyznania stypendium.
3. 
Stypendium jest wypłacane ze środków, o których mowa w art. 79 ust. 1 pkt 1.
4. 
Szczegółowe zasady przyznawania stypendium określa Prezes Akademii.