Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1183 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 czerwca 2020 r. do: 28 lutego 2021 r.
Art.  70b.  [Stypendium Prezesa PAN]
1.  Prezes Akademii może przyznać stypendium na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych w pomocniczej jednostce naukowej Akademii przez naukowca z zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej.
2.  Prezes Akademii może upoważnić dyrektora pomocniczej jednostki naukowej, w której naukowiec z zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej prowadzi badania naukowe lub prace rozwojowe, do przyznania stypendium.
3.  Stypendium jest wypłacane ze środków, o których mowa w art. 79 ust. 1 pkt 1.
4.  Szczegółowe zasady przyznawania stypendium określa Prezes Akademii.