Art. 22. - Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.78 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 stycznia 2024 r.
Art.  22. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2007 r., z wyjątkiem art. 13 ust. 3 i art. 20, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.