Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.298.1764

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 grudnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 23 grudnia 2011 r.
w sprawie połączenia Instytutu Technologii Elektronowej oraz Ośrodka Badawczo-Rozwojowego PREDOM-OBR

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 185, poz. 1092) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Z dniem 1 stycznia 2012 r. łączy się następujące instytuty badawcze:
1) Instytut Technologii Elektronowej z siedzibą w Warszawie, numer identyfikacyjny REGON 000038971, numer identyfikacji podatkowej NIP 525-000-01-111);
2) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy PREDOM-OBR z siedzibą w Warszawie, numer identyfikacyjny REGON 000034424, numer identyfikacji podatkowej NIP 525-000-90-742).
2. Połączenie instytutów, o których mowa w ust. 1, następuje przez włączenie Ośrodka Badawczo-Rozwojowego PREDOM-OBR z siedzibą w Warszawie do Instytutu Technologii Elektronowej z siedzibą w Warszawie.
§  2. Instytut Technologii Elektronowej po włączeniu instytutu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, zachowuje dotychczasową nazwę.
§  3. Siedzibą Instytutu Technologii Elektronowej, zwanego dalej "Instytutem", jest miasto stołeczne Warszawa.
§  4. Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki.
§  5.
1. Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, przystosowywanie wyników prowadzonych prac do zastosowania w praktyce oraz wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, w obszarach:
1) elektroniki i fizyki ciała stałego, w szczególności nanoelektroniki, mikroelektroniki, nanofotoniki, optoelektroniki i innych dyskretnych przyrządów półprzewodnikowych;
2) tworzenia i rozwoju podstaw technologii mikroelektronicznych układów hybrydowych, podzespołów biernych oraz czujników pomiarowych;
3) bazy materiałowej dla mikroelektroniki i nanofotoniki, podzespołów elektronicznych, czujników pomiarowych i elektronicznych bloków funkcjonalnych;
4) podzespołów elektronicznych i elektrycznych, urządzeń technologicznych, urządzeń kontrolno-pomiarowych, wyrobów medycznych, wyrobów powszechnego użytku, sprzętu oświetleniowego, elektronarzędzi.
2. Do zakresu działania Instytutu należy:
1) prowadzenie badań naukowych dających podstawy teoretyczne do opracowania nowych konstrukcji i technologii w dziedzinie nanostruktur, mikroelektroniki, nanofotoniki, optoelektroniki i mikromechaniki;
2) opracowywanie:
a) nowych metod projektowania oraz nowoczesnych technologii wytwarzania zintegrowanych mikrosystemów, układów scalonych i dyskretnych podzespołów elektronicznych,
b) nowoczesnych metod badawczych i miernictwa, niezbędnych przy opracowywaniu i testowaniu materiałów, struktur półprzewodnikowych i gotowych podzespołów elektronicznych,
c) nowoczesnych zintegrowanych mikrosystemów, układów scalonych, podzespołów optoelektronicznych i nanofotonicznych oraz innych dyskretnych podzespołów elektronicznych,
d) specjalistycznych urządzeń technologicznych, urządzeń kontrolno-pomiarowych i stanowisk badawczych,
e) metodyk badawczych, kryteriów kwalifikacyjnych i wymagań jakościowych wyrobów i podzespołów;
3) prowadzenie działalności normalizacyjnej, certyfikacyjnej i aprobacyjnej;
4) upowszechnianie wyników prowadzonych badań, między innymi przez prowadzenie działalności w zakresie informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej, wynalazczości oraz ochrony własności przemysłowej i intelektualnej, a także wspierającej innowacyjność przedsiębiorstw;
5) prowadzenie studiów doktoranckich;
6) prowadzenie innych form kształcenia, w tym szkolenia i konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych;
7) wytwarzanie układów i systemów scalonych, podzespołów oraz aparatury i urządzeń technologicznych;
8) świadczenie usług badawczych, technologicznych, pomiarowych oraz opracowywanie opinii i ekspertyz w zakresie prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych.
§  6.
1. Połączenie instytutów, o których mowa w § 1 ust. 1, następuje według stanu ujętego w sprawozdaniach finansowych sporządzonych na dzień 31 grudnia 2011 r.
2. Instytut przejmuje pracowników włączanego instytutu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2.
3. Instytut przejmuje mienie, zobowiązania i należności włączanego instytutu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, w formie protokołów zdawczo-odbiorczych.
4. Instytut wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki, których podmiotem był włączany instytut, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2.
5. Zadania ujęte w planie rzeczowo-finansowym włączanego instytutu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, wprowadza się do planu rzeczowo-finansowego Instytutu.
6. Po połączeniu instytutów, o których mowa w § 1 ust. 1, obowiązują system finansowo-księgowy oraz system finansowo-płacowy stosowane przez Instytut Technologii Elektronowej przed dniem połączenia.
§  7.
1. Wszystkie składniki majątkowe będące własnością instytutu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r., w tym prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki nr 30/1, 30/2 i 30/3, położonej w Warszawie w Dzielnicy Włochy, przy ul. Krakowiaków 53, o powierzchni 18 569 m2 oraz własność budynków i urządzeń trwale związanych z tą nieruchomością gruntową, w wyniku połączenia wejdą w skład Instytutu.
2. Szczegółowy wykaz składników majątkowych, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia.
§  8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.
______

1) Instytut Technologii Elektronowej został utworzony uchwałą nr 206/66 Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1966 r. w sprawie utworzenia Instytutu Technologii Elektronowej, zmienioną rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15 marca 2002 r. w sprawie połączenia Instytutu Technologii Elektronowej i Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Mikroelektroniki Hybrydowej i Rezystorów (Dz. U. Nr 25, poz. 254).

2) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy PREDOM-OBR został utworzony zarządzeniem nr 30/Org/73 Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego z dnia 11 czerwca 1973 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Badawczo-Rozwojowego PREDOM-OBR, zmienionym zarządzeniem nr 28/Org/86 Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego z dnia 24 marca 1986 r. w sprawie dostosowania organizacji Ośrodka Badawczo-Rozwojowego "PREDOM-OBR" do przepisów ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych, zmienionym zarządzeniem nr 74/Org/91 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 16 października 1991 r.

ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.Grupa, podgrupa, rodzaj/Nazwailość
1Grupa: 0 Grunty1
2Podgrupa: 03 Grunty zabudowane i zurbanizowane1
3Rodzaj: 031 Tereny przemysłowe1
4Grupa: 1 Budynki i lokale15
5Podgrupa: 10 Budynki niemieszkalne15
6Rodzaj: 101 Budynki przemysłowe9
7Rodzaj: 104 Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe3
8Rodzaj: 105 Budynki biurowe1
9Rodzaj: 109 Pozostałe budynki niemieszkalne2
10Grupa: 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej14
11Podgrupa: 21 Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne6
12Rodzaj: 210 Rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie elektroenergetyczne, przesyłowe2
13Rodzaj: 211 Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, rozdzielcze4
14Podgrupa: 22 Infrastruktura transportu5
15Rodzaj: 220 Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe5
16Podgrupa: 29 Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej3
17Rodzaj: 291 Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane3
18Grupa: 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania135
19Podgrupa: 41 Obrabiarki do metali32
20Rodzaj: 410 Tokarki8
21Rodzaj: 411 Wiertarki, wytaczarki i wiertarko-frezarki4
22Rodzaj: 412 Frezarki8
23Rodzaj: 415 Szlifierki8
24Rodzaj: 417 Pozostałe obrabiarki do metali, w tym obrabiarki kombinowane, jednostki obróbcze zespołowe, automatyczne linie obróbcze oraz obrabiarki specjalizowane4
25Podgrupa: 42 Maszyny do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych46
26Rodzaj: 421 Prasy do metali i tworzyw sztucznych12
27Rodzaj: 422 Maszyny do gięcia i prostowania1
28Rodzaj: 424 Nożyce do metali i tworzyw sztucznych1
29Rodzaj: 427 Pozostałe maszyny do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych32
30Podgrupa: 44 Maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów3
31Rodzaj: 440 Pompy nurnikowe i tłokowe1
32Rodzaj: 444 Sprężarki2
33Podgrupa: 45 Piece przemysłowe2
34Rodzaj: 452 Piece grzewcze1
35Rodzaj: 454 Piece do wypalania1
36Podgrupa: 47 Maszyny, urządzenia i aparaty do procesów materiałowych1
37Rodzaj: 479 Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty do procesów materiałowych1
38Podgrupa: 48 Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania1
39Rodzaj: 483 Urządzenia do elektroerozyjnej obróbki metali1
40Podgrupa: 49 Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty specjalizowane i specjalne, ogólnego zastosowania50
41Rodzaj: 491 Zespoły komputerowe50
42Grupa: 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne7
43Podgrupa: 53 Maszyny do produkcji wyrobów z metali i tworzyw sztucznych1
44Rodzaj: 533 Maszyny i urządzenia do produkcji kabli i przedmiotów elektrycznych1
45Podgrupa: 54 Maszyny, urządzenia i aparaty do obróbki i przerobu drewna, produkcji wyrobów z drewna, oraz maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu papierniczego i poligraficznego6
46Rodzaj: 540 Maszyny, urządzenia i aparaty do ścinki drzew oraz obróbki drewna2
47Rodzaj: 548 Maszyny, urządzenia i aparaty poligraficzne4
48Grupa: 6 Urządzenia techniczne11
49Podgrupa: 62 Urządzenia dla radiofonii i telewizji, urządzenia dla telefonii i telegrafii6
50Rodzaj: 624 Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne4
51Rodzaj: 626 Urządzenia dla telefonii1
52Rodzaj: 629 Pozostałe urządzenia tele- i radiotechniczne1
53Podgrupa: 63 Urządzenia elektroenergetyczne przetwórcze i zasilające4
54Rodzaj: 630 Transformatory4
55Podgrupa: 64 Dźwigi i przenośniki1
56Rodzaj: 641 Dźwigniki, wciągarki i wciągniki przejezdne i nieprzejezdne, kołowroty, wciągniki itp.1
57Grupa: 7 Środki transportu11
58Podgrupa: 74 Pojazdy mechaniczne4
59Rodzaj: 741 Samochody osobowe2
60Rodzaj: 742 Samochody ciężarowe1
61Rodzaj: 748 Przyczepy1
62Podgrupa: 76 Pozostały tabor bezszynowy7
63Rodzaj: 761 Wózki jezdniowe podnośnikowe z nisko podnoszoną platformą o napędzie elektrycznym (akumulatorowe) 1
64Rodzaj: 762 Wózki jezdniowe podnośnikowe, mechaniczne, wysokiego podnoszenia (widłowe) o napędzie elektrycznym (akumulatorowe) 3
65Rodzaj: 768 Pozostałe wózki jezdniowe3
66Grupa: 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane210
67Podgrupa: 80 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane210
68Rodzaj: 800 Narzędzia, przyrządy, sprawdziany itp.46
69Rodzaj: 801 Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny162
70Rodzaj: 803 Wyposażenie techniczne do prac biurowych1
71Rodzaj: 808 Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane1
72Wartości Niematerialne i Prawne:86
73Oprogramowania, licencje86
74Inwestycje długoterminowe:1069
75Długoterminowe aktywa finansowe:1069
76Akcje w spółce DEZAMET S.A.1069