Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.263

| Akt obowiązujący
Wersja od: 25 lutego 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 12 lutego 2013 r.
w sprawie połączenia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Izolacji Budowlanej

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 185, poz. 1092) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Z dniem 1 marca 2013 r. łączy się następujące instytuty badawcze:
1) Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z siedzibą w Warszawie, numer identyfikacyjny REGON 000057773, numer identyfikacji podatkowej NIP 525-000-85-191);
2) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej z siedzibą w Katowicach, numer identyfikacyjny REGON 000056348, numer identyfikacji podatkowej NIP 634-013-75-922).
2. Połączenie instytutów, o których mowa w ust. 1, następuje przez włączenie Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Izolacji Budowlanej z siedzibą w Katowicach do Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z siedzibą w Warszawie.
§  2. Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego po włączeniu instytutu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, zachowuje dotychczasową nazwę.
§  3. Siedzibą Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, zwanego dalej "Instytutem", jest miasto stołeczne Warszawa.
§  4. Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki.
§  5.
1. Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, przystosowywanie ich wyników do zastosowania w praktyce oraz wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych, w obszarach:
1) mechanizacji i automatyzacji przemysłu, budownictwa, górnictwa skalnego;
2) ochrony środowiska, w tym gospodarki odpadami i wykorzystywania odpadów jako alternatywnych źródeł energii;
3) nowych wyrobów i innowacyjnych technologii wytwarzania materiałów budowlanych i drogowych na bazie surowców odpadowych, w tym z górnictwa węgla kamiennego;
4) wyrobów i materiałów budowlanych, w tym do izolacji cieplnej i wodochronnej, wyrobów i materiałów uszczelniających i pokryciowych.
2. Do zakresu działania Instytutu należy:
1) prowadzenie badań naukowych dających podstawy teoretyczne do opracowania nowych konstrukcji i technologii, w obszarach określonych w ust. 1;
2) opracowywanie w obszarach określonych w ust. 1:
a) nowych metod projektowania oraz nowoczesnych technologii wytwarzania,
b) nowoczesnych metod badawczych i miernictwa, niezbędnych przy opracowywaniu i testowaniu materiałów,
c) projektów specjalistycznych urządzeń technologicznych, urządzeń kontrolno-pomiarowych i stanowisk badawczych,
d) metodyk badawczych, kryteriów kwalifikacyjnych i wymagań jakościowych wyrobów;
3) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych obejmujących poszukiwanie i rozszerzanie bazy surowców bitumicznych polimerowych, mineralnych do wytwarzania wyrobów izolacji budowlanej;
4) prowadzenie działalności normalizacyjnej, certyfikacyjnej i aprobacyjnej;
5) upowszechnianie wyników prowadzonych badań, między innymi przez prowadzenie działalności w zakresie informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej, wynalazczości oraz ochrony własności przemysłowej i intelektualnej, a także wspierającej innowacyjność przedsiębiorstw;
6) prowadzenie studiów podyplomowych i doktoranckich, związanych z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi;
7) prowadzenie seminariów, szkoleń, kursów doszkalających oraz konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych;
8) świadczenie usług badawczych, technologicznych, pomiarowych oraz opracowywanie opinii i ekspertyz w zakresie prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych.
§  6.
1. Połączenie instytutów, o których mowa w § 1 ust. 1, następuje według stanu ujętego w sprawozdaniach finansowych sporządzonych na dzień 28 lutego 2013 r.
2. Instytut przejmuje pracowników włączanego instytutu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2.
3. Instytut przejmuje mienie, zobowiązania i należności włączanego instytutu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, w formie protokołów zdawczo-odbiorczych.
4. Instytut wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki, których podmiotem był włączany instytut, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2.
5. Zadania ujęte w planie rzeczowo-finansowym włączanego instytutu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, wprowadza się do planu rzeczowo-finansowego Instytutu.
6. Po połączeniu instytutów, o których mowa w § 1 ust. 1, obowiązują system finansowo-księgowy oraz system finansowo-płacowy stosowane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego przed dniem połączenia.
§  7.
1. Wszystkie składniki majątkowe będące własnością instytutu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, według stanu na dzień 28 lutego 2013 r., w tym prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej położonej w Katowicach w Dzielnicy Bogucice-Zawodzie przy ul. Al. Korfantego 193 A, oznaczonej jako działka nr 4/8 o powierzchni 11 159 m2, oraz własność budynków i urządzeń trwale związanych z tą nieruchomością gruntową, w wyniku połączenia wejdą w skład Instytutu.
2. Szczegółowy wykaz składników majątkowych, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia.
§  8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2013 r.
______

1) Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego został utworzony zarządzeniem Ministra Budownictwa Przemysłowego z dnia 24 kwietnia 1951 r. w sprawie utworzenia Instytutu Organizacji i Mechanizacji Budownictwa (M.P. Nr A-59, poz. 783) oraz uchwałą nr 313/72 Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia Instytutu Mechanizacji Budownictwa, zmienioną zarządzeniem nr 51/or Ministra Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej z dnia 23 września 1986 r. w sprawie połączenia Instytutu Mechanizacji Budownictwa z Centralnym Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Kruszyw Budowlanych, rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie połączenia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z Instytutem Gospodarki Odpadami oraz Instytutem Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej (Dz. U. Nr 73, poz. 667) oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie połączenia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Podstaw Technologii i Konstrukcji Maszyn "TEKOMA" oraz Ośrodka Badawczo-Konstrukcyjnego "Koprotech" (Dz. U. Nr 115, poz. 797).

2) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej został utworzony zarządzeniem nr 32/Org Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 26 kwietnia 1971 r. w sprawie dostosowania organizacji i zasad działania Centralnego Ośrodka Badawczo-Projektowego Przemysłu Izolacji Budowlanej do przepisów uchwały nr 191 Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1970 r., zmienionym zarządzeniem nr 9/Or z dnia 13 lutego 1974 r. w sprawie zmiany nazwy i przedmiotu działania Centralnego Ośrodka Badawczo-Projektowego Przemysłu Izolacji Budowlanej i zarządzeniem nr 19/Or Ministra Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej z dnia 26 marca 1986 r. w sprawie dostosowania organizacji Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Izolacji Budowlanej do przepisów ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych, zmienionym zarządzeniem nr 308/Org/92 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 lipca 1992 r.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.Grupa, podgrupa, rodzaj/NazwaIlość
123
1Grupa: 0 Grunty1
2Podgrupa: 03 Grunty zabudowane i zurbanizowane1
3Rodzaj: 032 Inne tereny zabudowane1
4Grupa: 1 Budynki i lokale5
5Podgrupa: 10 Budynki niemieszkalne5
6Rodzaj: 105 Budynki biurowe1
7Rodzaj: 109 Pozostałe budynki niemieszkalne4
8Grupa: 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej9
9Podgrupa: 21 Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne2
10Rodzaj: 210 Rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie elektroenergetyczne, przesyłowe1
11Rodzaj: 211 Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, rozdzielcze1
12Podgrupa: 22 Infrastruktura transportu1
13Rodzaj: 220 Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe1
14Podgrupa: 29 Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej6
15Rodzaj: 291 Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane6
16Grupa: 3 Kotły i maszyny energetyczne3
17Podgrupa: 31 Kotły grzewcze i parowe3
18Rodzaj: 310 Kotły grzewcze3
19Grupa: 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania63
20Podgrupa: 41 Obrabiarki do metali63
21Rodzaj: 410 Tokarki3
22Rodzaj: 411 Wiertarki, wytaczarki i wiertarko-frezarki3
23Rodzaj: 412 Frezarki1
24Rodzaj: 416 Obrabiarki do uzwojeń i uzębień1
25Rodzaj: 491 Zespoły komputerowe55
26Grupa: 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne2
27Podgrupa: 54 Maszyny, urządzenia i aparaty do obróbki i przerobu drewna, produkcji wyrobów z drewna oraz maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu papierniczego i poligraficznego2
28Rodzaj: 540 Maszyny, urządzenia i aparaty do ścinki drzew oraz obróbki drewna2
29Grupa: 6 Urządzenia techniczne15
30Podgrupa: 62 Urządzenia dla radiofonii i telewizji, urządzenia dla telefonii i telegrafii3
31Rodzaj: 626 Urządzenia dla telefonii3
32Podgrupa: 66 Urządzenia nieprzemysłowe12
33Rodzaj: 662 Urządzenia i aparaty projekcyjne7
34Rodzaj: 669 Pozostałe urządzenia nieprzemysłowe5
35Grupa: 7 Środki transportu6
36Podgrupa: 74 Pojazdy mechaniczne6
37Rodzaj: 741 Samochody osobowe4
38Rodzaj: 742 Samochody ciężarowe2
39Grupa: 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane94
40Podgrupa: 80 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane94
41Rodzaj: 801 Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny89
42Rodzaj: 802 Wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny3
43Rodzaj: 803 Wyposażenie techniczne do prac biurowych2
44Wartości Niematerialne i Prawne:4
45Oprogramowania, licencje4