Podział Państwa na okręgi energetyczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.5.37

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1951 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU CIĘŻKIEGO
z dnia 16 stycznia 1952 r.
w sprawie podziału Państwa na okręgi energetyczne.

Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 4 lipca 1947 r. o planowej gospodarce energetycznej (Dz. U. R. P. Nr 52, poz. 271) zarządza się, co następuje:
Obszar Państwa dzieli się na następujące okręgi energetyczne:
I.
Okręg Centralny obejmujący:
1)
m. st. Warszawę i m. Łódź;
2)
województwo warszawskie z wyłączeniem powiatu garwolińskiego;
3)
województwo łódzkie z wyłączeniem:
a)
miasta Nowe Miasto n/Pilicą i gminy Góra powiatu rawskiego,
b)
miasta Koniecpol, gmin: Dąbrowa Zielona, Garnek, Kłomnice, gromad: Gowarzów, Ligota Mała, Ludwików, Teklinów, Widzów i Widzówek gminy Konary oraz gromad: Baby, Bogusławice, Borowno, Grabowa, Grabówka, Jacków, Jamno, Kruszyna, Łochynia gminy Kruszyna powiatu radomszczańskiego;
4)
z województwa białostockiego powiat miejski Białystok oraz powiaty: białostocki, bielski, kolneński, łomżyński, wysokomazowiecki i sokólski;
5)
z województwa lubelskiego powiaty: bialski, łukowski i radzyński z wyłączeniem gminy Siemień;
6)
z województwa olsztyńskiego powiat działdowski;
7)
z województwa poznańskiego powiaty miejskie: Kalisz i Ostrów Wielkopolski oraz powiaty: jarociński, kaliski, kępiński, krotoszyński i ostrowski.
II.
Okręg Wschodni obejmujący:
1)
województwo kieleckie;
2)
województwo rzeszowskie;
3)
województwo lubelskie z wyłączeniem powiatów: bialskiego, łukowskiego i radzyńskiego bez gminy Siemień;
4)
z województwa krakowskiego powiaty miejskie Tarnów i Nowy Sącz oraz powiaty: brzeski, dąbrowski, tarnowski i nowosądecki, z powiatu nowotarskiego gminy Krościenko i Szczawnica Wyżna oraz gromady: Czorsztyn, Kluszkowce, Mizerna, Sromowce Niżne i Sromowce Wyżne gminy Czorsztyn oraz gromadę Tylmanowa gminy Ochotnica;
5)
z województwa warszawskiego powiat garwoliński;
6)
z województwa łódzkiego miasto Nowe Miasto n/Pilicą i gminę Góra powiatu rawskiego.
III.
Okręg Południowy obejmujący:
1)
województwo katowickie;
2)
województwo opolskie z wyłączeniem powiatu miejskiego Brzeg i powiatu brzeskiego;
3)
z województwa wrocławskiego:
a)
z powiatu strzelińskiego gromady: Nieszkowice i Skoroszowice gminy Wąwolnica, Bożnowice, Dobroszów, Gębice, Krasiewice, Kazanów, Ostrężna, Nowina, Nowolesie i Witostowice gminy Nowolesie, Stanica i Mników gminy Przeworno;
b)
z powiatu ząbkowickiego miasto Ziębice, gminy: Henryków, Lubnów i Nieszków, gromady: Niedźwiednik z gminy Sadlno, Doboszowice gminy Kamieniec Ząbkowicki, Piotrowice Polskie gminy Zwrócona;
4)
województwo krakowskie z wyłączeniem:
a)
powiatów miejskich Tarnów i Nowy Sącz,
b)
powiatów: brzeskiego, dąbrowskiego, tarnowskiego i nowosądeckiego,
c)
gmin Krościenko i Szczawnica Wyżna oraz gromad: Czorsztyn, Kluszkowce, Mizerna, Sromowce Niżne i Sromowce Wyżne z gminy Czorsztyn oraz gromady Tylmanowa z gminy Ochotnica powiatu nowotarskiego;
5)
z województwa łódzkiego:

miasto Koniecpol i gminy: Dąbrowa Zielona, Garnek, Koniecpol, Kłomnice oraz gromady Gowarzów, Ligota Mała, Ludwików, Teklinów, Widzów i Widzówek z gminy Konary i gromady: Baby, Bogusławice, Borowno, Grabowa, Grabówka, Jacków, Jamno, Kruszyna, Łochynia z gminy Kruszyna powiatu radomszczańskiego.

IV.
Okręg Dolnośląski obejmujący:
1)
województwo wrocławskie z wyłączeniem:
a)
gromad: Nieszkowice i Skoroszowice gminy Wąwolnica, Bożnowice, Dobroszów, Gębice, Kazanów, Krasiewice, Ostrężna Nowina, Nowolesie i Witostowice z gminy Nowolesie, Mników i Stanica z gminy Przeworno w powiecie strzelińskim,
b)
miasta Ziębice, gmin: Henryków, Lubnów, Nieszków, gromad: Niedźwiednik z gminy Sadlno, Doboszowice z gminy Kamieniec Ząbkowicki, Piotrowice Polskie z gminy Zwrócona w powiecie ząbkowickim;
2)
z województwa opolskiego powiat miejski Brzeg i powiat brzeski;
3)
z województwa zielonogórskiego:
a)
powiaty: głogowski, kożuchowski, wschowski, szprotawski, żagański, żarski i gubiński z wyłączeniem gromady Szydłów gminy Wałowice,
b)
z powiatu krośnieńskiego: miasta Krosno Odrzańskie i Lubsko oraz gminy: Bobrowice, Górzyn, Wężyska i Kosierz z wyłączeniem gromad: Lipno i Trzebula, gminę Krosno Odrzańskie za wyjątkiem gromad: Kamień, Łochowice, Kozia Góra, Marcinowice, Stary Raduszec, Bielów, Osiecznica i Czetowice oraz gminę Dąbie z wyłączeniem gromad: Brzeżnica, Ciemnice, Dąbie, Granów, Łagów, Połupin, Pław, Szczawno.
V.
Okręg Zachodni obejmujący:
1)
województwo szczecińskie;
2)
województwo koszalińskie z wyłączeniem powiatów: bytowskiego, człuchowskiego, miasteckiego, sławieńskiego, słupskiego, złotowskiego i powiatu miejskiego Słupsk;
3)
z województwa zielonogórskiego:
a)
powiaty: gorzowski, międzyrzecki, rzepiński, skwierzyński, świebodziński, sulechowski, sulęciński, strzelecki, zielonogórski oraz powiaty miejskie Gorzów Wielkopolski i Zielona Góra,
b)
z powiatu gubińskiego gromadę Szydłów gminy Wałowice,
c)
z powiatu krośnieńskiego gminy: Bytnica, Korczyców, Krosno Odrzańskie, Nietkowice, Toporów, gromady: Lipno i Trzebula gminy Kosierz oraz gromady: Bielów, Czetowice, Kamień, Kozia Góra, Łochowice, Marcinowice, Osiecznica, Stary Raduszec z gminy Krosno Odrzańskie i gromady: Brzeźnica, Ciemnice, Dąbie Granów, Łagów, Połupin, Szczawno gminy Dąbie;
4)
województwo poznańskie z wyłączeniem powiatów: jarocińskiego, kaliskiego, kępińskiego, kolskiego, konińskiego, krotoszyńskiego, ostrowskiego, tureckiego i powiatów miejskich Kalisz i Ostrów Wielkopolski oraz gromady Głogowiniec gminy Gołańcz powiatu wągrowieckiego.
VI.
Okręg Północny obejmujący:
1)
województwo bydgoskie;
2)
województwo gdańskie;
3)
z województwa koszalińskiego powiaty: bytowski, człuchowski, miastecki, sławieński, słupski, złotowski i powiat miejski Słupsk;
4)
z województwa poznańskiego powiaty: kolski, koniński i turecki, gromadę Głogowiniec gminy Gołańcz powiatu wągrowieckiego;
5)
z województwa białostockiego powiaty: augustowski, gołdapski, ełcki, grajewski, olecki i suwalski;
6)
województwo olsztyńskie z wyłączeniem powiatu działdowskiego.
Uchyla się rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 29 lipca 1948 r. o podziale Państwa na okręgi energetyczne (Dz. U. R. P. z 1948 r. Nr 38, poz. 281, Nr 51, poz. 409 i z 1950 r. Nr 7, poz. 71).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1951 r.