Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.25.209

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 lipca 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW
z dnia 18 marca 1922 r.
o podwyższeniu taryfy telefonicznej.

Na mocy art. 10 ustawy z dnia 27 maja 1919 t, o państwowej wyłączności poczty, telegrafu 3 telefonu (Dz. P. P. P. № 44 poz. 310) zarządza się co następuje:
§  1. Wprowadza się z dniem 15 kwietnia 1922 r. nowe opłaty telefoniczne tak abonamentowe, jak i za rozmowy międzymiastowe według poniżej podanej w załączniku taryfy, abonentom telefonicznym przysługuje prawo wypowiedzenia abonamentu do 15 kwietnia 1922 r.; ci zaś, którzy abonamentu nie wypowiedzą, płacą podwyższony abonament od 15 kwietnia.
§  2. Nowa taryfa opłat za rozmowy międzymiastowe obowiązuje na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i ma być także stosowana w obrocie z W. M. Gdańskiem w wymiarze jednokrotnym, zaś w wymiarze trzykrotnym w obrocie z Austrją i Górnym Śląskiem. W relacjach z Czechosłowacją należy pobierać należytości o 50% wyższe od dotychczasowych stawek.

W obrocie z Rumunją pozostają nadal dotychczasowe stawki.

Należytości abonamentowe wymienione w taryfie pod lit. A, B i D obowiązują w b, dzielnicach rosyjskiej i austriackiej, należytości pod lit. C-na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, pod lit. E- w obrębie warszawskiej sieci telefonicznej, należytości zaś pod lit. F.-W b. dzielnicy pruskiej,

§  3. Z dniem wejścia w życie poniżej podanej taryfy tracą moc obowiązującą wszelkie dotychczasowe postanowienia, sprzeczne z niniejszem rozporządzeniem.

ZAŁĄCZNIK  1

TARYFA TELEFONICZNA

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

1 Załącznik zmieniony przez § 3 rozporządzenia z dnia 9 czerwca 1922 r. (Dz.U.22.47.425) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 1922 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.