Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.11.73

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW
z dnia 20 stycznia 1923 roku
w sprawie podwyższenia opłat za rozmowy telefoniczne między Polską a Austrją.

Na mocy art. 10 ustawy z dnia 27 maja 1919 roku o państwowej wyłączności poczty, telegrafu i telefonu (Dz. P. P. P. № 44 poz. 310) zarządza się co następuje:
§  1. Podwyższa się opłaty za rozmowy telefoniczne między Polską a Austrją w sposób następujący:

Opłata za jednostkę (3 min.) rozmowy wynosi:

za pierwsze 100 klm 2.400 mk.,

za każde dalsze 100 klm. lub część tychże 1.200 mk.

Za rozmowy pilne pobiera się potrójną opłatę.

§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie Z dniem 1 lutego 1923 r. Jednocześnie tracą moc obowiązującą postanowienia rozporządzenia z dnia 29 listopada 1922 r. (Dz. U R. P. № 107 poz. 1000 § 13), odnoszące się do należytości za rozmowy telefoniczne międzymiastowe w ruchu z Austrją.