Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.75.516

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 sierpnia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 9 sierpnia 1920 r.
o podwyższeniu opłat za doręczenia w sprawach cywilnych na obszarze b. zaboru austrjackiego.

Na zasadzie artykułu XXXIV ustawy z dnia 1 sierpnia 1895 r. № 112 Dz. p. p. zarządzam w porozumieniu z Ministrem Skarbu:
Art.  1.

Opłata za doręczenie w sprawach cywilnych, spornych i niespornych - dokonywane przez organy sądowe (woźnych lub posłańców) czy to w siedzibie czy też poza siedzibą sądu, wynosi 2 mk.

Art.  2.

Opłaty nie pobiera się: 1) za doręczenia dokonywane w budynku sądu lub przy wykonaniu czynności egzekucyjnej; 2) jeśli do uiszczenia opłaty obowiązana jest strona, która korzysta z prawa ubogich, albo dla której ustanowiono kuratora w myśl par. 276 u. cyw.; w tych wypadkach należy zaniechać także dodatkowego ściągania opłaty za doręczenie.

Art.  3.

Przepis par. 9 rozporządzenia b. austr. ministerstwa sprawiedliwości w porozumieniu z Ministerstwem Skarbu z dnia 22 sierpnia 1899, № 162 Dz. p. p. uchyla się.

Art.  4.

Rozporządzenie to wchodzi w życie z dniem 1 września r. b