Podwyższenie niektórych stawek opłaty skarbowej oraz określenie nowych przedmiotów opłaty skarbowej i ustalenie stawek tej opłaty.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1975.15.86

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 czerwca 1975 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 2 maja 1975 r.
w sprawie podwyższenia niektórych stawek opłaty skarbowej oraz określenia nowych przedmiotów opłaty skarbowej i ustalenia stawek tej opłaty.

Na podstawie art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy budżetowej na rok 1975 (Dz. U. z 1974 r. Nr 48, poz. 293) oraz art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 13 grudnia 1957 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 1958 r. Nr 1, poz. 1, z 1964 r. Nr 41, poz. 277 i z 1972 r. Nr 23, poz. 164) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie ustala na 1975 r. podwyższone stawki opłaty skarbowej od niektórych przedmiotów opłaty zamiast stawek określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 marca 1970 r. w sprawie opłaty skarbowej (Dz. U. z 1970 r. Nr 7, poz. 59, Nr 24, poz. 195, z 1972 r. Nr 55, poz. 375, z 1973 r. Nr 18, poz. 106, Nr 25, poz. 145, Nr 51, poz. 290 oraz z 1974 r. Nr 17, poz. 96 i Nr 51, poz. 323) oraz określa nowe przedmioty opłaty skarbowej i wysokość stawek tej opłaty.

Podania i załączniki do podań

§  2.
1.
Opłata skarbowa od podań wynosi:
1)od podania o wydanie uprawnienia na stałą działalność zarobkową bez względu na jej rodzaj lub na stałą publiczną działalność artystyczną, rozrywkową i sportową albo o rozszerzenie udzielonego już takiego uprawnienia 300 zł;
2)od podania o wydanie uprawnienia na dorywczą działalność zarobkową, od podania o wpisanie w wydanym uprawnieniu zmiany siedziby zakładu albo innych zmian o charakterze porządkowym, od podania o wydanie duplikatu uprawnienia na działalność zarobkową 200 zł;
3)od podania o zezwolenie na dorywczą publiczną działalność artystyczną, rozrywkową i sportową 100 zł;
4)od podania o wydanie dowodu rejestracji zakładu wytwarzającego i naprawiającego narzędzia pomiarowe, dowodu dodatkowej rejestracji warsztatu ruchomego naprawy narzędzi pomiarowych lub dowodu rejestracji zakładu wyrobu, naprawy i sprzedaży wyrobów z metali szlachetnych 100 zł;
5)od podania o dopuszczenie do ruchu urządzeń kotłowych, dźwigowych lub zbiornika ciśnieniowego, jak również od zgłoszenia rozbiórki obiektu budowlanego 200 zł;
6)od wniosku o wydanie nowego dowodu osobistego lub tymczasowego zaświadczenia tożsamości w zamian dokumentu utraconego 50 zł;
7)od podania o uzyskanie działki na cele nierolnicze 50 zł;
8)od odwołania od decyzji w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego - od sumy spornej 0,2%, nie mniej jednak niż 20 zł i nie więcej niż 500 zł.
2.
Opłata skarbowa od załącznika do podania podlegającego opłacie, bez względu na to, czy jest nim oryginał lub odpis oraz czy od niego uiszczono już jakąkolwiek opłatę, wynosi 5 zł.

Czynności urzędowe

§  3.
Opłata skarbowa za czynności związane z aktami stanu cywilnego wynosi:
1)za odtworzenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego w utraconej księdze stanu cywilnego w kraju lub ustalenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą 100 zł;
2)za wpisanie do nowej księgi stanu cywilnego treści wypisu aktu stanu cywilnego sporządzonego w księdze utraconej 50 zł;
3)za sporządzenie aktu małżeństwa 300 zł;
4)za sporządzenie protokołu o zawarciu małżeństwa poza lokalem urzędu stanu cywilnego200 zł;
5)za przyjęcie oświadczenia o powrocie kobiety rozwiedzionej do poprzedniego nazwiska200 zł;
6)za inne czynności urzędu stanu cywilnego 20 zł.
§  4.
Opłata skarbowa za zameldowanie lub wymeldowanie wynosi:
1)za zameldowanie obywatela polskiego na pobyt czasowy 2 zł;
2)za zameldowanie obywatela polskiego na pobyt stały 5 zł;
3)za wymeldowanie obywatela polskiego z pobytu stałego 5 zł.
§  5.
Opłata skarbowa za udzielenie na piśmie informacji o terenie dla realizacji inwestycji wynosi 100 zł.

Świadectwa

§  6.
Opłata skarbowa za świadectwa wydawane przez urzędy stanu cywilnego wynosi:
1)za wypisy z ksiąg stanu cywilnego:
a) wyciąg 20 zł,
b) odpis skrócony 30 zł;
2)za wpis w książeczce stanu cywilnego -20 zł;
3)za zaświadczenie o wpisie dokonanym w księdze stanu cywilnego, za zaświadczenie stwierdzające, że wpisu w księdze nie ma, że księgi stanu cywilnego zaginęły lub uległy zniszczeniu 20 zł;
4)za zaświadczenie o zdolności prawnej obywatela polskiego do zawarcia małżeństwa za granicą 600 zł.
§  7.
Opłata skarbowa za wydawane dokumenty stwierdzające tożsamość oraz za wydawane świadectwa z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych wynosi:
1)za dowód osobisty 50 zł;
2)za tymczasowy dowód osobisty 30 zł;
3)za tymczasowe zaświadczenie tożsamości 30 zł;
4)za zaświadczenie z akt ewidencji ludności lub dowodów osobistych 20 zł.
§  8.
Opłata skarbowa za dokumenty stwierdzające tożsamość wydawane zamiast dokumentu utraconego wynosi:
1)za dowód osobisty 100 zł;
2)za tymczasowy dowód osobisty 50 zł;
3)za tymczasowe zaświadczenie tożsamości 50 zł.
§  9.
1.
Opłata skarbowa za zaświadczenie o posiadaniu kwalifikacji rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych wynosi 200 zł.
2.
Opłata skarbowa za zaświadczenie o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego wynosi 200 zł.
§  10.
Opłata skarbowa za świadectwo stwierdzające, że do lokalu lub budynku nie mają zastosowania przepisy o najmie na podstawie decyzji administracyjnej wynosi 80 zł.

Zezwolenia

§  11.
Opłata skarbowa za zezwolenia wydawane na wniosek osoby zainteresowanej wynosi:
1)za zezwolenie na wpisanie do ksiąg stanu cywilnego w kraju aktu sporządzonego za granicą nie w polskim urzędzie konsularnym lub przedstawicielstwie dyplomatycznym200 zł;
2)za zarządzenie sporządzenia aktu stanu cywilnego, jeżeli fakt urodzenia, małżeństwa lub zgonu nastąpił za granicą i nie został zarejestrowany w zagranicznych księgach stanu cywilnego -100 zł;
3)za zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 300 zł;
4)za zezwolenie na uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego 100 zł.
§  12.
Opłata skarbowa za ustalenie brzmienia albo pisowni imienia lub nazwiska wynosi 200 zł.
§  13.
Opłata skarbowa za nadanie obywatelstwa, zezwolenie na zmianę obywatelstwa lub za kartą stałego pobytu wynosi:
1)za nadanie obywatelstwa 500 zł;
2)za zezwolenie na zmianę obywatelstwa 2.000 zł;
3)za kartę stałego pobytu wydawaną cudzoziemcowi 200 zł.
§  14.
Opłata skarbowa za zezwolenie na pobyt w strefie nadgranicznej

wynosi 50 zł.

§  15.
1.
Opłata skarbowa za przepustki graniczne wynosi:
1)za przepustki w małym ruchu granicznym:
a) za przepustkę jednorazową 20 zł,
b) za przepustkę stałą 50 zł;
2)za przepustkę turystyczną 30 zł.
2.
Opłata skarbowa za wizy udzielane cudzoziemcom w przejściu granicznym wynosi:
1)za wizę powrotną jednokrotną udzieloną cudzoziemcowi przebywającemu w Polsce czasowo (pobyt czasowy)200 zł;
2)za wizę udzieloną w przejściu granicznym cudzoziemcowi, który termin pobytu w Polsce przekroczył o okres ponad 7 dni 600 zł.
§  16.
Opłata skarbowa za zezwolenie na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca - od minimalnej sumy nabycia wskazanej w zezwoleniu wynosi 10%, nie mniej jednak niż 5.000 zł.
§  17.
Opłata skarbowa za decyzję administracyjną o przydziale lokalu użytkowego wynosi od każdego 1 m2 powierzchni 20 zł,

nie mniej jednak niż 300 zł.

§  18.
1.
Opłata skarbowa za pozwolenie na budowę lub za decyzję zwalniającą od obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę nowego budynku:
1)mieszkalno-pensjonatowego:
a) w miejscowościach turystyczno-wypoczynkowych i

uzdrowiskowych o znaczeniu krajowym wynosi:

3.000 zł,
b) w pozostałych miejscowościach wynosi 2.000 zł;
2)domu letniskowego o powierzchni powyżej 30 m2:
a) w miejscowościach turystyczno-wypoczynkowych i

uzdrowiskowych wynosi

2.500 zł,
b) w pozostałych miejscowościach wynosi 2.000 zł;
3)domu letniskowego o powierzchni do 30 m2 wynosi 1.000 zł;
4)mieszkalnego od każdego lokalu (segmentu) stanowiącego odrębną własność:
a) w miastach o liczbie mieszkańców powyżej 50.000 wynosi 1.600 zł,
b) w pozostałych miastach wynosi 1.200 zł,
c) na obszarach wsi wynosi 800 zł;
5)inwentarskiego:
a) o powierzchni zabudowy nie przekraczającej 120 m2 (stajnia,

obora, chlewnia, kurnik, owczarnia itp.) wynosi

400 zł,
b) o powierzchni zabudowy ponad 120 do 200 m2 wynosi 1.500 zł,
a za każde następne rozpoczęte 200 m2 powierzchni wynosi po500 zł;
6)użytkowego (wiaty) przeznaczonego na wykonywanie w nim działalności zarobkowej (rzemiosło, usługi, handel, szklarnia, hodowla itp.) o powierzchni użytkowej:
a) nie przekraczającej 200 m2 wynosi 2.000 zł,
b) za każde następne rozpoczęte 200 m2 powierzchni wynosi po 500 zł;
7)garażu na samochody od każdego stanowiska wynosi po -1.000 zł;
8)gospodarczego (wiata, stodoła, szopa, suszarnia płodów, składzik, komórka, pralnia domowa z suszarnią itp.) wynosi 400 zł;
9)zespolonego (o funkcji mieszanej: częściowo mieszkalnego i częściowo inwentarskiego, użytkowego, garażu lub gospodarczego, częściowo gospodarczego i częściowo inwentarskiego, użytkowego lub garażowego itp.) stanowi sumę opłat skarbowych ustalanych odrębnie od każdej części budynku w wysokości przewidzianej dla niej w pkt 1-8;
10)innego budynku wynosi 800 zł;
11)oraz budowli nie będącej budynkiem lub instalacji wynosi 200 zł.
2.
Opłatę skarbową za pozwolenie na rozbudowę istniejącego budynku pobiera się w wysokości połowy stawek określonych w ust. 1, obliczonych dla budynku po rozbudowie.
3.
Opłatę skarbową za pozwolenie na użytkowanie budynku lub obiektu budowlanego nie będącego budynkiem:
1)wykonanego niezgodnie z warunkami pozwolenia na budowę pobiera się w wysokości 2.000 zł;
2)wykonanego bez wymaganego pozwolenia na budowę pobiera się w wysokości trzykrotnych stawek określonych w ust. 1.
4.
Opłata skarbowa za wyrażenie zgody na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego wynosi 400 zł.
5.
Wolne są od opłaty skarbowej pozwolenia wydawane na skutek podań wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 marca 1970 r. wymienionego w § 1.
§  19.
Opłata skarbowa za zezwolenie na broń za każdą sztukę broni wynosi:
1)na wiatrówkę 100 zł;
2)na inną broń 300 zł.
§  20.
Opłata skarbowa za prawo jazdy i jego wtórnik wynosi:
1)dla uczącej się młodzieży 50 zł;
2)dla pozostałych osób 100 zł.
§  21.
Opłata skarbowa za kartę woźnicy wynosi 100 zł.
§  22.
Opłata skarbowa za zezwolenie wydane przez organ administracji państwowej stopnia powiatowego na prowadzenie teatru w sposób objazdowy lub na inną stałą publiczną działalność artystyczną, rozrywkową lub sportową bez względu na sposób wykonywania wynosi 300 zł.
§  23.
Opłata skarbowa za zezwolenie na dorywczą publiczną działalność artystyczną, rozrywkową lub sportową wynosi:
1)w miejscowości do 10 tysięcy mieszkańców 200 zł;
2)w innych miejscowościach 500 zł.
§  24.
Opłata skarbowa za potwierdzenie zgłoszenia wykonywania zarobkowej działalności wynosi:
1)za potwierdzenie zgłoszenia wykonywania rzemiosła 300 zł;
2)za potwierdzenie zgłoszenia wykonywania innej działalności zarobkowej 200 zł.
§  25.
1.
Opłata skarbowa za zezwolenie na prowadzenie przedsiębiorstwa publicznego transportu drogowego wynosi rocznie:
1)od ciężarowego samochodu, przyczepy lub naczepy o ładowności:
a) do 11/2 tony 3.000 zł,
b) powyżej 11/2 tony do 31/2 tony 4.000 zł,
c) powyżej 31/2 tony do 6 ton 7.000 zł,
d) powyżej 6 do 10 ton 15.000 zł,
e) powyżej 10 ton 20.000 zł;
2)od taksówki osobowej lub bagażowej -1.000 zł.
2.
Opłata skarbowa za potwierdzenie zgłoszenia prowadzenia niezarobkowego transportu drogowego samochodem ciężarowym o ładowności ponad 11/2 tony

wynosi 1.000 zł.

3.
Opłata skarbowa za zezwolenie:
1)na prowadzenie na obszarze PRL oddziału handlowego, oddziału banku lub przedsiębiorstwa przez osoby mające siedzibę za granicą wynosi 50.000 zł;
2)na prowadzenie na obszarze PRL biura informacji technicznej przez osoby mające siedzibę za granicą wynosi 20.000 zł;
3)na prowadzenie biura tłumaczeń wynosi 4.000 zł;
4)na prowadzenie usług pośrednictwa przy zawieraniu małżeństw wynosi 5.000 zł.
4.
Opłata skarbowa za przedłużenie ważności zezwolenia:
1)na prowadzenie na obszarze PRL oddziału handlowego, oddziału banku lub przedsiębiorstwa przez osoby mające siedzibę za granicą wynosi 10.000 zł;
2)na prowadzenie na obszarze PRL biura informacji technicznej przez osoby mające siedzibę za granicą 5.000 zł.
§  26.
1.
Opłata skarbowa za wyrażenie zgody na zatrudnienie pracownika najemnego powyżej stanu zatrudnienia przewidzianego w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 8 czerwca 1972 r. o wykonywaniu i organizacji rzemiosła (Dz. U. Nr 23, poz. 164) wynosi od jednego pracownika 300 zł.
2.
Opłata skarbowa za wyrażenie zgody na udzielenie pełnomocnictwa do prowadzenia zarobkowej działalności gospodarczej w imieniu i na rachunek mocodawcy wynosi 300 zł.
3.
Opłata skarbowa za zwolnienie od obowiązku przedstawienia dowodów posiadania kwalifikacji zawodowych lub odpowiedniego wykształcenia bądź przygotowania praktycznego do wykonywania działalności gospodarczej wynosi 200 zł.
§  27.
Opłata za uprawnienie do wykonywania zawodu artysty plastyka

wynosi 300 zł.

§  28.
Opłata skarbowa za pozwolenie wodnoprawne wynosi 200 zł.
§  29.
Opłata skarbowa za uprawnienie do zawodowego połowu ryb za okres roczny wynosi 300 zł.
§  30.
Opłata skarbowa za pozwolenia na działalność zawodową w zakresie projektowania w budownictwie wynosi:
1)dla osób fizycznych 1.000 zł;
2)dla osób prawnych z wyjątkiem spółdzielczych jednostek projektowania 3.000 zł.

Pisma

§  31.
1.
Opłata skarbowa od rachunków lub innych pism stwierdzających przeniesienie własności rzeczy ruchomych przez zbywcę nie trudniącego się zawodowo wytwarzaniem lub sprzedażą zbywanych rzeczy wynosi od sumy rachunku, gdy sprzedaż dotyczy przedmiotów otrzymanych z zagranicy w formie darowizny albo nabytych za granicą lub w eksporcie wewnętrznym - bez względu na osobę nabywcy:
1)
przy sprzedaży lekarstw lub artykułów spożywczych z wyjątkiem spirytusowych 10%;
2)
przy sprzedaży artykułów spirytusowych oraz innych przedmiotów 15%.
2.
Jeżeli zbywca lub świadczący usługi trudni się zawodowo sprzedażą rzeczy albo świadczeniem usług w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa, zajęcia zarobkowego lub gospodarstwa rolnego, opłata skarbowa od rachunku lub innego pisma stwierdzającego świadczenie usług lub sprzedaż rzeczy ruchomych wynosi od sumy rachunku:
1)
przy świadczeniu usług osobiście - z wyjątkiem usług przewozowych - oraz przy sprzedaży rzeczy wytwarzanych przez zbywcę osobiście lub uzyskanych przez niego z własnego zbioru (np. produktów leśnych i łąkowych), gdy łączny obrót z tych tytułów (bez względu na to, czy został udokumentowany dowodami pisemnymi) nie przekracza rocznie kwoty 12.000 zł 7%;
2)
przy sprzedaży rzeczy ruchomych lub świadczeniu usług, do których nie ma zastosowania przepis pkt 1:
a)
na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej, z wyjątkiem sprzedaży towarów rynkowych na rzecz jednostek handlu uspołecznionego, sprzedaży wytworów gospodarstwa rolnego oraz usług transportowych świadczonych przez rolników 2%,
b)
w pozostałych wypadkach 0,2%.
§  32.
Opłata skarbowa od umowy majątkowej małżeńskiej wynosi 500 zł.
§  33.
Opłata skarbowa od pełnomocnictwa wynosi:
1)
od pełnomocnictwa ogólnego lub pełnomocnictwa sporządzonego

w formie notarialnej 300 zł;

2)
od pełnomocnictwa szczególnego udzielonego osobie

trudniącej się zastępstwem 100 zł.

§  34.
Opłata skarbowa od poręczenia wynosi 40 zł.
§  35.
Opłata skarbowa od każdego arkusza listu przewozowego lub innego tego rodzaju dokumentu przy przesyłkach drobnych i bagażowych, przewożonych koleją, statkiem powietrznym, innymi statkami, pojazdem komunikacji drogowej, nie wymagających oddania do dyspozycji całego pojazdu, wynosi 10 zł.
§  36. 1
W okresie do dnia 31 grudnia 1975 r. nie stosuje się przepisów § 1 ust. 1 pkt 1-7 i ust. 3, § 5 ust. 1, § 5a ust. 1 pkt 1 i pkt 3 lit. a), § 7, § 9 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b), pkt 3, 4 i 5, § 10 ust. 1 i 3, § 17 ust. 1 pkt 2, 4, 6 i 7, § 19 ust. 1, § 20 ust. 2, § 21 ust. 1, § 22 pkt 1, § 23 ust. 1 pkt 2, § 24, § 25 ust. 1 i 3, § 26 ust. 1, 2 i ust. 5 pkt 2, § 28 ust. 2 pkt 3 i ust. 4, § 29 ust. 1 pkt 2, ust. 3 pkt 1 i 2, ust. 4, 6 i 10, § 30 ust. 2, § 34 ust. 1, § 37 ust. 1 pkt 1 w części dotyczącej karty rybackiej, § 38 ust. 1 i 2, § 41, § 43 ust. 1 pkt 1 i 2, § 44 ust. 1, § 46 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 marca 1970 r. wymienionego w § 1.
§  37.
1.
Osoby, które przed wejściem w życie rozporządzenia uzyskały zezwolenia określone w § 25 ust. 1 i ust. 3 pkt 3 i 4 ważne na 1975 r., obowiązane są w terminie jednego miesiąca po wejściu w życie rozporządzenia uiścić różnicę pomiędzy opłatą skarbową należną według rozporządzenia a uiszczoną opłatą skarbową.
2.
Jeżeli zezwolenia wymienione w § 25 wydawane będą po dniu 15 czerwca 1975 r., stawki opłaty skarbowej obniża się o połowę.
§  38.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 czerwca 1975 r.
1 § 36 zmieniony przez obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2003 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 maja 1975 r. w sprawie podwyższenia niektórych stawek opłaty skarbowej oraz określenia nowych przedmiotów opłaty skarbowej i ustalenia stawek tej opłaty (Dz.U.75.21.118).