[Programy polityki zdrowotnej realizowane i finansowane na podstawie dotychczasowych przepisów] - Art. 37. - Podstawowa opieka... - Dz.U.2021.1050 t.j. - OpenLEX

Art. 37. - [Programy polityki zdrowotnej realizowane i finansowane na podstawie dotychczasowych przepisów] - Podstawowa opieka zdrowotna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1050 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  37.  [Programy polityki zdrowotnej realizowane i finansowane na podstawie dotychczasowych przepisów]

Program polityki zdrowotnej realizowany i finansowany przez ministra właściwego do spraw zdrowia na podstawie art. 48a ust. 1a ustawy zmienianej w art. 29, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, staje się programem polityki zdrowotnej, o którym mowa w art. 48a ust. 17 ustawy zmienianej w art. 29, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.