[Przetwarzanie, przechowywanie i udostępnianie danych osobowych przez świadczeniodawcę] - Art. 20. - Podstawowa opieka zdrowotna. - Dz.U.2021.1050 t.j. - OpenLEX

Art. 20. - [Przetwarzanie, przechowywanie i udostępnianie danych osobowych przez świadczeniodawcę] - Podstawowa opieka zdrowotna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1050 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  20.  [Przetwarzanie, przechowywanie i udostępnianie danych osobowych przez świadczeniodawcę]

Świadczeniodawca udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej jest obowiązany do przetwarzania, przechowywania i udostępniania danych osobowych zawartych w deklaracji wyboru oraz w informacjach, o których mowa w art. 16-18, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 849) oraz przepisami o ochronie danych osobowych.