Dział 1 - Postanowienia wstępne. - Podatki komunalne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.40.198 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1950 r.

Dział  I.

Postanowienia wstępne.

Podatkami pobieranymi na rzecz związków samorządu terytorialnego (podatkami komunalnymi) są:

1)
podatek gruntowy,
2)
podatek od nieruchomości,
3)
podatek od lokali,
4)
podatek od publicznych zabaw, rozrywek i widowisk,
5)
podatek od kopalń,
6)
inne podatki komunalne (art. 34–38).
1.
Władzami wymiarowymi są organa wykonawcze gmin wiejskich i miejskich oraz powiatowych związków samorządowych.
2.
Władzami odwoławczymi są organa wykonawcze związków samorządowych hierarchicznie wyższego stopnia, a dla m. st. Warszawy i m. Łodzi – Minister Administracji Publicznej.

Rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy.