Art. 23. - Podatki komunalne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.40.198 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1950 r.
Art.  23. 4

1.
Podatek płatny jest w dwóch równych ratach do dnia 30 czerwca i do dnia 30 listopada każdego roku.
2.
Upoważnia się Ministrów: Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych do ustanowienia w drodze rozporządzeń, wydanych w porozumieniu z Ministrem Skarbu - obowiązku wpłacania zaliczek na podatek, przypadający na następny rok podatkowy dla wszystkich lub niektórych grup podatników. Rozporządzenia te określą wysokość, sposób obliczania zaliczek oraz terminy ich płatności.
4 Art. 23 zmieniony przez art. 1 pkt 3 dekretu z dnia 23 sierpnia 1948 r. (Dz.U.48.41.297) zmieniającego nin. dekret z dniem 1 września 1948 r.