§ 8. - Podatek wyrównawczy od przychodów z niektórych specjalistycznych działów produkcji rolnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.14.99

Akt utracił moc
Wersja od: 16 maja 1969 r.
§  8.
1.
Podatnikom podatku wyrównawczego, u których powierzchnia upraw nie przekracza 1.000 arów przeliczeniowych, przyznaje się ulgi podatkowe z tytułu nakładów inwestycyjnych, zwane dalej "ulgami inwestycyjnymi", jeżeli w okresie od dnia wejścia w życie rozporządzenia do dnia 31 grudnia 1975 r.:
1)
wybudują lub rozbudują szklarnie albo przechowalnie,
2)
wybudują kotłownie dla ogrzewania szklarni lub zainstalują w nich nowo nabyte kotły,
3)
nabędą i zainstalują nowe deszczownie, maszyny (np. sadzarki, opryskiwacze) albo
4)
założą nowe lub powiększą istniejące sady, wskutek czego ogólna powierzchnia sadu podatnika wyniesie co najmniej 1 ha.
2.
Przy budowie lub rozbudowie szklarni albo zakładaniu lub powiększaniu sadów ulgę inwestycyjną przyznaje się tylko od nakładów inwestycyjnych doprowadzających ogólną powierzchnię upraw u danego podatnika do 1.000 arów przeliczeniowych.
3.
Za podstawę obliczenia ulgi inwestycyjnej przyjmuje się wartość nakładów inwestycyjnych ustaloną w oparciu o oryginalne dowody (rachunki) zakupu i takież dowody na fachową robociznę obcą.
4.
Ulgę inwestycyjną stosuje się tylko do nakładów poniesionych ze środków własnych i jeżeli ich wysokość przekracza 10.000 zł, a wartość poszczególnych przedmiotów 1.000 zł.
5.
Ulga inwestycyjna wynosi 30% nakładów określonych w ust. 3, nie więcej jednak niż 100.000 zł na podatnika w całym okresie stosowania ulg.
6.
Kwotę ulgi inwestycyjnej potrąca się z podatku wyrównawczego. W razie niepotrącenia całej kwoty ulgi w roku podatkowym, w którym inwestycje zostały zakończone lub w którym decyzja w sprawie ulgi została wydana, kwotę ulgi inwestycyjnej potrąca się w okresie do 3 lat, licząc od roku zakończenia inwestycji lub wydania decyzji.
7.
W razie zbiegu ulgi inwestycyjnej należnej w podatku gruntowym i w podatku wyrównawczym z tytułu tej samej inwestycji, ulgę inwestycyjną stosuje się tylko w podatku wyrównawczym.