Art. 12. - Podatek wyrównawczy. - Dz.U.1975.45.227 - OpenLEX

Art. 12. - Podatek wyrównawczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1975.45.227

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 1977 r.
Art.  12.

Podatnicy podatku wyrównawczego, z wyjątkiem wymienionych w art. 11, obowiązani są składać terenowemu organowi administracji państwowej stopnia podstawowego, właściwemu według miejsca ich zamieszkania, zeznanie na formularzu według ustalonego wzoru i wpłacać zaliczkę na podatek, w wysokości wynikającej z zeznania, w następujących terminach:

1) 8
podatnicy, o których mowa w art. 1 ust. 1a - w terminach przewidzianych dla zeznań o dochodzie,
2)
pozostali podatnicy - w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym.
8 Art. 12 pkt 1:

- zmieniony przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1976 r. (Dz.U.76.40.233) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1977 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1976 r. (Dz.U.76.40.233) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lutego 1977 r., w związku z obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 1977 r. o sprostowaniu błędu (Dz.U.77.3.17).