Pobór podatku - Rozdział 4 - Podatek od sprzedaży detalicznej. - Dz.U.2022.761 t.j. - OpenLEX

Rozdział 4 - Pobór podatku - Podatek od sprzedaży detalicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.761 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 października 2022 r.

Rozdział  4

Pobór podatku

1. 
Podatnicy są obowiązani, bez wezwania właściwego organu podatkowego:
1)
składać właściwemu dla podatnika naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracje podatkowe o wysokości podatku, sporządzone według ustalonego wzoru,
2)
obliczać i wpłacać podatek na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania

- za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego podatek dotyczy.

2. 
Sprzedawcy detaliczni, których miesięczny przychód ze sprzedaży detalicznej nie przekracza kwoty 17 000 000 zł, nie składają deklaracji podatkowej o wysokości podatku.
3. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór deklaracji podatkowej o wysokości podatku, wraz z objaśnieniami co do sposobu prawidłowego jej wypełnienia oraz terminu i miejsca jej składania, w celu umożliwienia rozliczenia podatku.