Pobór rekruta w 1929 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.25.255

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 kwietnia 1929 r.

USTAWA
z dnia 23 marca 1929 r.
o poborze rekruta w 1929 roku.

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następującej treści:

Zezwala się na przeprowadzenie w roku 1929 poboru rekruta.

Poborowi, uznani za zdolnych do czynnej służby wojskowej, powinni otrzymać wyszkolenie wojskowe w ramach stanu, liczebnego wojska, ustalonego w budżecie na rok 1929/30.

Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Ministrowi Spraw Wojskowych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.