[Powiadomienie o odmianach konopii z przekroczoną dopuszczalną zawartością THC] - Art. 8a. - Płatności w ramach systemów... - Dz.U.2022.1775 t.j. - OpenLEX

Art. 8a. - [Powiadomienie o odmianach konopii z przekroczoną dopuszczalną zawartością THC] - Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1775 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 stycznia 2023 r.
Art.  8a.  [Powiadomienie o odmianach konopii z przekroczoną dopuszczalną zawartością THC]
1. 
W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 9 ust. 5 rozporządzenia nr 639/2014, Prezes Agencji niezwłocznie informuje o tym fakcie ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, wskazując odmiany konopi włóknistych, dla których okoliczności te wystąpiły.
2. 
Minister właściwy do spraw rozwoju wsi ogłasza, w drodze obwieszczenia, w dzienniku urzędowym ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, listę odmian konopi włóknistych, dla których wystąpiły okoliczności, o których mowa w art. 9 ust. 5 rozporządzenia nr 639/2014, do uprawy których nie przyznaje się płatności obszarowych.