[Organ właściwy w sprawie przyznania płatności] - Art. 5. - Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. - Dz.U.2022.1775 t.j. - OpenLEX

Art. 5. - [Organ właściwy w sprawie przyznania płatności] - Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1775 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 stycznia 2023 r.
Art.  5.  [Organ właściwy w sprawie przyznania płatności]
1. 
Kierownik biura powiatowego Agencji jest właściwy w sprawach dotyczących płatności bezpośrednich oraz przejściowego wsparcia krajowego, chyba że ustawa stanowi inaczej.
2. 
Właściwość miejscową kierownika biura powiatowego Agencji ustala się według miejsca zamieszkania lub siedziby rolnika.