[Odstąpienie od ustalenia kwoty nienależnie lub nadmiernie pobranych płatności] - Art. 49. - Płatności w ramach systemów... - Dz.U.2022.1775 t.j. - OpenLEX

Art. 49. - [Odstąpienie od ustalenia kwoty nienależnie lub nadmiernie pobranych płatności] - Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1775 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 stycznia 2023 r.
Art.  49.  [Odstąpienie od ustalenia kwoty nienależnie lub nadmiernie pobranych płatności]
1. 
Kierownik biura powiatowego Agencji odstępuje od ustalenia kwot nienależnie lub nadmiernie pobranych płatności bezpośrednich lub przejściowego wsparcia krajowego, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w przypadku określonym w art. 54 ust. 3 lit. a pkt i rozporządzenia nr 1306/2013.
2. 
Przepisu ust. 1 nie stosuje się do kwot nienależnie lub nadmiernie pobranych z tytułu kar administracyjnych, o których mowa w art. 97 ust. 3 rozporządzenia nr 1306/2013, w przypadku gdy rolnik nie podjął działań naprawczych.