[Zaliczka na poczet płatności bezpośrednich] - Art. 46. - Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. - Dz.U.2022.1775 t.j. - OpenLEX

Art. 46. - [Zaliczka na poczet płatności bezpośrednich] - Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1775 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 stycznia 2023 r.
Art.  46.  [Zaliczka na poczet płatności bezpośrednich]
1. 
(uchylony).
2. 
(uchylony).
3. 
Minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych może podjąć, w drodze rozporządzenia, decyzję o wypłacie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich, przewidzianą w art. 75 ust. 1 akapit trzeci lit. a rozporządzenia nr 1306/2013, określając w tym rozporządzeniu procentową wielkość zaliczek na poczet płatności bezpośrednich oraz termin rozpoczęcia wypłaty tych zaliczek, mając na względzie przepisy ustawy budżetowej na dany rok i realizację tej ustawy oraz przepisy Unii Europejskiej, o których mowa w art. 1 pkt 1, w tym przepisy wydane na podstawie art. 75 ust. 3 rozporządzenia nr 1306/2013.
4. 
Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 3, minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych może określić:
1)
szczegółowe warunki lub tryb wypłaty zaliczek na poczet płatności bezpośrednich lub
2)
rodzaje płatności bezpośrednich, które są objęte wypłatą zaliczek na poczet płatności bezpośrednich - mając na względzie zabezpieczenie przed nieuzasadnioną wypłatą tych zaliczek.
5. 
W przypadku podjęcia decyzji, o której mowa w ust. 3, zaliczka na poczet płatności bezpośrednich jest wypłacana rolnikowi z urzędu.