[Delegacja ustawowa - kontrola] - Art. 40. - Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. - Dz.U.2022.1775 t.j. - OpenLEX

Art. 40. - [Delegacja ustawowa - kontrola] - Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1775 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 stycznia 2023 r.
Art.  40.  [Delegacja ustawowa - kontrola]
1. 
Minister właściwy do spraw rolnictwa oraz minister właściwy do spraw rozwoju wsi określą, w drodze rozporządzenia:
1)
warunki organizacyjne, kadrowe i techniczne, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie kontroli administracyjnej lub kontroli na miejscu, o których mowa w art. 36 ust. 1, mając na względzie zapewnienie wykonywania ich w jednolity sposób na obszarze całego kraju;
2)
wzór imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych, mając na względzie ujednolicenie informacji zawartych w upoważnieniu.
2. 
Minister właściwy do spraw rolnictwa oraz minister właściwy do spraw rozwoju wsi mogą określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania kontroli na miejscu w ramach wzajemnej zgodności wymogów lub norm, mając na względzie zapewnienie przeprowadzania tych kontroli w jednolity sposób na obszarze całego kraju.