[Przyznanie różnych płatności jedną decyzją] - Art. 25. - Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. - Dz.U.2022.1775 t.j. - OpenLEX

Art. 25. - [Przyznanie różnych płatności jedną decyzją] - Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1775 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 stycznia 2023 r.
Art.  25.  [Przyznanie różnych płatności jedną decyzją]

Sprawy o przyznanie poszczególnych płatności bezpośrednich oraz przejściowego wsparcia krajowego temu samemu podmiotowi za ten sam rok mogą być rozstrzygnięte w jednej decyzji, a gdy podmiot ten ubiega się również o:

1)
przyznanie pomocy w ramach:
a)
działania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia nr 1305/2013, w zakresie rocznych premii, o których mowa w art. 22 ust. 1 tego rozporządzenia,
b)
działań, o których mowa w art. 28, art. 29, art. 31 i art. 33 rozporządzenia nr 1305/2013.

- objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

c)
działania, o którym mowa w art. 36 lit. a pkt iv rozporządzenia nr 1698/2005, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
2)
wypłatę pomocy w ramach działania, o którym mowa w art. 36 lit. b pkt i oraz iii rozporządzenia nr 1698/2005, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w zakresie rocznych premii

- decyzja ta może obejmować również rozstrzygnięcia w sprawach tej pomocy.